Ырысхы реабилитация жумушлагъа къоратыллыкъды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин медицина  биригиулени шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыуну юсюнден бегимге къол салгъанды. Битеу да регионлада болгъан медицина организацияланы шёндюгюлю реабилитация оборудование бла жалчытыргъа 8,8 миллиард сомдан артыкъ бёлюнюрюкдю. Ахчала 157 клиниканы медицина реабилитация бёлюмлерин жалчытыргъа къоратыллыкъдыла.

Къабыл этилген документге кёре, Къабарты-Малкъар Республикагъа 122,4 миллион сом бёлюнюрюкдю. Ырысхыла сакъатланы, къыйын аурууладан ауругъанланы, операцияладан къутулгъанланы эм ауур жаралары болгъанланы медицина жаны бла реабилитациялауларына тийишли оборудованияла алыргъа кетерикдиле, деп айтылады правительствону сайтында.

 Жарашдырылгъан планнга кёре, Республикалы клиника больницаны реабилитация бёлюмлери  эм КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну  аллергия жаны бла энчи болушлукъ берген арасы,  сагъынылгъан оборудование бла жалчытылынырыкъдыла. Бир кесекден республикада дагъыда беш къырал медицина учрежденияны реабилитация жаны бла бёлюмлери жангыртылынырыкъдыла.

Битеу да къыралда жууукъ юч жылны ичинде реабилитация этиу жаны бла 1350 бёлюмге эм 130 кюндюз жатхан стационаргъа, жангы оборудование салынырыкъды, не да ол болгъанына шёндюгюлюсюн къошарыкъдыла.

Сагъынылгъан ишле «Саулукъ сакълауну медицина реабилитациясын  тийишлисича бардырыу» федеральный проектни чеклеринде тамамланырыкъдыла.   Бу проект былтыр кюз артында къабыл этилген Россей Федерацияны 2030 жылгъа дери социал-экономика жаны бла айнытыууну башламчылыкъларыны тизмесине киреди. Быллай башламчылыкъланы баш мураты-адамланы жашауларыны качестволарын игилендириудю, россейли экономиканы тутхучлу эм шёндюгюлю этиудю.  

Россей Федерацияда медицина жаны бла реабилитацияны жангырта турургъа кереклисини юсюнден Президент «Единая Россия» партияны озгъан жыл июньда бардырылгъан съездинде айтхан эди, деп билдириледи Правительствону сайтында.

Андан бери бардырылгъан ишлени кёрюмдюлерине кёре, къыралны оноучусу Правительствогъа 2026 жылгъа дери медицина реабилитацияны айнытыуну программасын жарашдырып эм ол жумушлагъа 100 миллиард сом бёлюрге буюргъанды.

Бизни корр
Поделиться: