Тхэквондочуларыбызны Сурдлимпиада оюнлагъа жибермегендиле

 Россейни Сурдлимпиада оюнлагъа къатышырыкъ командасына бизни республикадан эки спортчу – Мадина Сатушиева бла Татьяна Жилова – киргендиле, аны ючюн ала даражалы Европалы эм дуния чемпионатлада хорлагъан эдиле.

Бу кюнледе Бразилияда ХХIV жай Сурдлимпиада оюнла башланнгандыла, алай россейли спортчуланы алагъа эм талай башха стартлагъа къатышыргъа къоймагъандыла, деп билдиреди СКФО-ну тхэквондодан федерациясыны баш секретары Беслан Канкулов.

Эсигизге салайыкъ, дунияны сангырау спортчуларыны араларында ахыр чемпионатында Мадина Сатушиева – «алтынны», Татьяна Жилова уа «доммакъны» алгъан эдиле. Эки спортчу да кеслерини ауурлукъ къауумларында къыралны жыйымдыкъ командасында эм кючлюлеге саналадыла. Къызла тёртжыллыкъны эм сакъланнган эришиулерине хазырланыуну ётгендиле, тренерлени Ахметланы Амир, Россейни жыйымдыкъ командасыны юйретиучю штабы да бу оюнлада ала майдалсыз къалмазлыкъларына ишекликлери жокъ эди.

 Алгъаракълада халкъла аралы стартлагъа белгили атлетчилерибиз Токиода Олимпиаданы чемпиону Мария Ласицкене бла 2019 жылда дунияны чемпионатыны кюмюш призёру Михаил Акименко, умутландыргъан гёжефлерибиз да жиберилмегендиле.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: