Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын хазырларыкъдыла. Анга кёре келир заманда аланы агъачны энчи сакъланнган жерлерине (ОЗУ) къошарча мадар этилликди.   

Бизде орнитология жаны бла тинтиуле «Агъачны сакълайыкъ – къанатлыланы юйлерин» проектни чеклеринде  буруннгу жылда башланнгандыла. Аланы баш магъаналары къанатлыланы сакълауду.   

Алгъаракълада экспедицияны кезиуюнде, алимле биринчи кере орлан-белохвостну беш уясын тапхандыла. Андан сора да, тау къушну, лелеканы эм башха къанатлыланы тургъан жерлери белгили болгъандыла. Жайда алимле тинтиулерин бошасала, WWF бла ИЭГТ-ны келечилери къанатлыланы къалайлада орналгъанларыны картасын къураргъа онг табарыкъдыла. Ызы бла, аланы энчи сакъларча, Рослесхозгъа бла агъач мюлкню управлениясына айтырыкъдыла. Сагъынылгъан тийреледе къанатлыла тынчайырча, орналыргъа эм жайылыргъа тартылырча 500-метрлик буфер зонала да къуралыргъа керекдиле. 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: