Календарь событий

19 сентября 2022

Медицина жумушла ючюн къоранчланы къайтарырча онгла

Инсан саулугъуна бакъдыргъанда эмда дарманла сатып алгъанда этилген къоранчланы бир кесегин артха къайтарыргъа онг барды. Бу материалда аны къалай этерге боллугъун юйретирге сюебиз.

«Адамгъа толусунлай ышана эсенг, олду сюймекликни озгъан кюч»

Къалай келеди бизни жашауубузгъа сюймеклик? Билмей тургъанлай. Алай алимлени оюмлары уа къалайды, тинтиуле не зат кёргюзтедиле? Аны юсюнден психолог Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Беш къарындашын бла алты эгечин тапханды

Хар юйюр да кесича насыплыды, дейдиле. Алай да болур. Мен а уллу юйюрде ёсген сабийле, аланы ата-аналары бирсиледен эсе насыплы сунама. Не десенг да дуния жашауда адамгъа кёп тюрлю затланы сынаргъа тюшеди. Ма ол кезиуледе бир бирге билеклик этгенле кёп болсала, не тюрлю къыйынлыкъла да женгилирек кёрюнедиле.

Мудах эсгериуледен толу ингир

Бу  кюнледе  Долинскеде Политика репрессиялада жлюлгъанланы  мемориальнда белгили революционер  Гемуланы Ако туугъанлы 130 жыл толгъанына аталып жыйылыу болгъанды.

Ковид жайылып барады, сакълыкъ керекди

КъМР-ни  оператив штабы билдиргеннге кёре, 17 сентябрьге бизни республикада ковидге 1475960 тест этилиннгенди. Аладан  69850-де  ковид болгъаны ачыкъланнганды. Жаланда оналтынчы сентябрьде 334 адамгъа жукъгъанды бу къоркъуулу ауруу.

Тазалыкъны сакълаугъа-энчи къайгъырыу

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю экология бла байламлы «оБЕРЕГАй» деген акциясын быйыл экинчи кере бардыргъанды.

Чам хапарларыбызны сейир дуниялары

Белгилисича, къарачайлыланы бла малкъарлыланы кёлден айтылгъан халкъ чыгъармачылыкълары тинтилип башлагъанлы алай кёп заман озмагъанды, аны себепли, кёп тюрлю соруулары, проблемалары тынгылы чакъда тинтилмегендиле. Фольклор жанрланы бир бирден айырыу, аланы энчиликлерин белгилеу, бир жанрны ичинде тюбеген башхалыкъланы ачыкълау да аллай сорууланы санына киредиле. Бу темагъа тинтиуню материалны автору адабиятчы Зануколаны Фаризатды. Материалны аны жазмаларына кёре жарашдыргъанбыз, ол бу жаны бла сейирлери болгъанлагъа жарар деген акъыл бла.

Жолда эсли болургъа чакъыргъандыла

Нальчикде школланы тийрелеринде жолдан къоркъуусуз къалай  ётерге жарагъанын ангылатыу жазыула этилгендиле. Бу жумуш жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну битеуроссей ыйыгъыны чеклеринде къуралгъанды.

Велосипед жолланы игилендиредиле

Арт жыллада Нальчикде велосипед инфраструктураны айнытыугъа аслам эс бурулады, быйылны ахырына аллай жолланы  узунлукъларын 6500 метрден озарыкъды, деп билдиредиле регионну Спорт министерствосундан.

Ачыгъаннга болушлукъну мычымай этерча – россейли прибор

Роскосмос ажашхан неда къыйын болумгъа тюшген адамны спутник связь бла терк табарча энчи радиомаякны жарашдыргъанды. Ол къыйын хауа болумлада, къарны тюбюнде  да ишлейди. Республиканы Курортла эм туризм министерствосу аллай эки приборну алгъанды. 

НАТО-ну Россейни чеклерине жууукълашыргъа мураты болмагъанды

Запад къыралланы аскер блогу НАТО Европада чеклерин кенгертирге мурат этмегенди. Швеция бла Финляндия ол къауумгъа Россей Донбассда бла Украинада энчи аскер операцияны бардыргъаны бла байламлы киргендиле. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал билдиреди.