Календарь событий

15 сентября 2022

Ахчаны кеси жумушларына къоратханды

Къурулуш материалла сатылгъан тюкенни ишчиси 150 минг сом багъасы товар урлагъанына ишеклилик  барды.

Уууну кеслерине ичерге алгъанларын айтхандыла

Черек районну полициячылары республиканы эки инсанындан нароктикле сыйыргъандыла.

Садакъчыларыбыз – алчыланы санында

  Бу кюнледе Дондагъы Ростовда садакъдан атдырыудан шахарны биринчилиги бардырылгъанды, анга Донецк эм Луганск Республикаладан, Къабарты-Малкъардан, Ставрополь эм Краснодар крайладан спортчула къатышхандыла.

Голлуда айтыш оюнла

Черек, Бызынгы, Чегем, Холам, Басхан ауузланы, Хабазны, Уллу Къарачайны, Гитче Къарачайны Голлу байрамларында  бардырылгъандыла  биз сизге хапарларыкъ оюнла

Къошакъ халда ырысхы бёлюннгенди

Озгъан жылда жангы коронавирус инфекциялы ауруу жайыла баргъан кезиуде медицина болушлукъну тапдырыу, саусузланы ковидден багъыу бла байламлы  къошакъ халда этилген ырысхы къоранчла эм къоркъуулу инфекциялагъа бакъгъан госпитальлагъа бурулгъан медицина организациялада бир жылгъа къоратыллыкъ ырысхыны ёлчемин ёсерча этгенди. 

Къабарты-Малкъарны къурулушчулары Херсон областьда мектепни жангыртадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну буюрууу бла Херсон областьны Каланчак шахарыны биринчи номерли битеулю билим береген школунда республиканы къурулушчулары ремонт бардырадыла. Битеу ишле болушлукъ халда этиледиле.

Жашау сынауланы юслеринден чам, лакъырда бла

Чам хапарланы жазгъан малкъар жазыучула кёп тюйюлдюле. 

Хайырлы жарауланы тийрелери

Къабарты-Малкъарны Черек муниципал районуну эки спорт школуна мингден артыкъ сабий жюрюйдю. Ала бла 43 тренер  жараула этедиле.

Эл жерлени бла гитче предпринимательстволукъну айнытыргъа алланып

РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардырып   Нальчикде ведомствону  семинар-кенгеши ишин  башлагъанды. Ол комплекс халда эл жерлени эм жерчиликде уруннган гитче предпринимательлени айнытыугъа жораланнганды.    Анга Шимал Кавказны бла  Юг федерал округланы агропромышленный комплекслерини келечилери къатышадыла. 

Муниципал жолла тапландырыладыла

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проет жетишимли бардырылады. Ол себепден арт жыллада  жолла жангы излемлеге  келишгенлерин да эслерге боллукъду.  Быллай мадарны хайыры бла элледе жашагъанла  жунчумазча этерге эм  аварияланы санын да азайтыргъа онг табылгъанды. 

Тюркню къонакъ юйлери «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла

Тюркню къонакъ юйлери ол къыралны Ара банкы кийирген жангы жорукълагъа кёре россейли «Мир» карталаны алыргъа унамайдыла, деп билдиредиле украинлы телеграм-каналла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Телефон бла хайырланыуну мардаларыны юсюнден энтта да бир кере

Бусагъатда битеу дунияны жашауу да Интернет бла байламлы болуп къалгъанды.

Уллу эм жангы излемлеге келишген мектеп

Келир жылны ахырына «Билим бериу» миллет проектге кёре Нальчикде къыстау къурулушу баргъан  «Восточный» микрорайонда   1,5 минг окъуучугъа  жангы мардалагъа келишген мектеп ишленирикди.

Республикагъа саулукъ эм мамырлыкъ тежегенди

Къабарты-Малкъарда жашагъан сыйлы жамауат!