Календарь событий

04 сентября 2022

Республиканы тамаша жерлери бла шагъырейленедиле

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю, «Милосердие 07» жандауурлукъ фонд къарагъан сексеннге жууукъ саусуз   сабийге бла ата-аналарына республиканы тамаша жерлерине жолоучулукъла къурайдыла.  

Донбассчылагъа - россейли дипломла

Кёп болмай  Луганск Халкъ Республиканы къырал педагогика  университетини выпускниклерине къууанчлы халда КъМКъУ-ну бла смоленскни къырал университетини дипломлары берилгендиле. 

Аланы жарыкъ ауазлары энтта да къууандыргъанлай турадыла бизни

1937-1938 жыллада энчи комиссия, Нальчикни коммунист жаш тёлю школунда ишлеген Антонина Калмыкова бла  композитор Александр Покровский башчыла болуп, жаш фахмула излей, эллеге айланнгандыла.