НАТО-ну Россейни чеклерине жууукълашыргъа мураты болмагъанды

Запад къыралланы аскер блогу НАТО Европада чеклерин кенгертирге мурат этмегенди. Швеция бла Финляндия ол къауумгъа Россей Донбассда бла Украинада энчи аскер операцияны бардыргъаны бла байламлы киргендиле. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал билдиреди.

Бу жалгъан хапарны тюзю уа былайды. Бюгюнлюкде НАТО Россейни чеклерине жууукълашыргъа бир ненча жыл мындан алгъа мурат этгенин официал халда айтханды. Аны юсюнден голландиячы генерал  Роб Бауэр озгъан шабат кюн Таллинде НАТО-ну генерал штабыны таматаларыны тюбешиулеринден сора бардырылгъан пресс-конференцияда айтханды.  

«Биз 1949 жылдан бери аскер структурабызны тюрлениуюню юсюнден сёлешгенбиз. Альянсны кенгертиу планла бир ненча жыл мындан алгъа башланнгандыла, шёндю биз аланы жашауда бардыра турабыз», - дегенди Роб Бауэр.

Наточу адмиралны айтханына кёре, Россейни чеклерини къатына бригадала къурап жууукълашыуну юсюнден барады. Артда аладан, керек болса, уллу къауумла къураллыкъдыла.

Алайды да, Украинада бардырылгъан энчи аскер операция блокну кенгертиуге сылтау болмагъанды, НАТО скандинав къыралланы кесине къошаргъа тап кезиуню сакълап тура эди.

Бизни корр.

 

Поделиться: