Календарь событий

08 сентября 2022

Казбек Коков велосипедистчилеге жетишимле болдурургъа тежегенди

Юч кюнню ичинде Къабарты-Малкъарда велосипед спортдан  «Шимал Кавказны халкъларыны шуёхлукълары» деген биринчи кезиу эришиуле бардырылгъандыла. Ала республиканы 100-жыллыгъына жораланнгандыла.

Къартлыкъ келди деп, тюнгюлюрге керекмиди?

Жашлыкъ-насыпны, къартлыгъ а мудахлыкъны кезиую сунабыз.  

КъМР-де саулукъ сакълауну биринчи звеносу жангыртылынады

Озгъан жылда республикада саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу бла байламлы уллу программа ишлеп башлагъанды. Жарашдырылгъан программагъа кёре, 2021-2025 жыллада Къабарты-Малкъарда битеу шахар поликлиникалагъа, район больницаланы поликлиника бёлюмлерине тынгылы ремонт этилликди.

Уллу кёллюлюкню хатасы

Республикада  аварияланы асламы жорукълагъа бузукълукъла этип, кеслерини жолларындан тайып, алларына келген машиналаны полосаларына чыкъгъанларыны хатасындан боладыла.

Россейли устазла окъуучулагъа совет чакъырыуланы юйретедиле

Россейли устазла окъуучулагъа «Магъаналы ушакъла» деген жангы дерслени чеклеринде совет кезиуледе айтылгъан чакъырыуланы юйретедиле. Аллай дерслени биринде этилген видеогъа кёре аны юсюнден оппозициялы эм украинлы телеграм-каналла  жазадыла. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал басмалагъанды.

«Ата-анала, жамауат да тири къатышханлары къууандырады»

«Единая Россия» партияны бла РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну программасыны чеклеринде быйыл 1 сентябрьде къыралны регионларында тынгылы жангыртыудан сора мингден аслам школ сабийлеге эшиклерин ачхандыла. Битеу да бирге программагъа 75 регион къошулгъанды.

Донбассчылагъа - кезиулю болушлукъ

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмю (ОНФ) "Всё для победы!" проектге кёре Луганск бла Донецк халкъ республикаланы къоруулагъан аскерчилеге бла мамыр инсанлагъа болушлукъгъа энтта да болушлукъ жибергенди. 

Пенсиячыны алдап, 2,3 миллион сомун къолгъа этген хыйлачы тутулгъанды

Былтыр 8 октябрьде Урван районда ОМВД-гъа Нарткъаладан 85-жыллыкъ тиширыу аны 2 миллион 350 минг сомун урлагъанларына тарыгъып келгенди. 

«Жандауурлукъ бизни ишибизни магъаналы кесегиди»

Тиширыуланы Нальчик шахар совети  къуралгъанлы жыйырма жылдан атлагъанды. Аллай бир заманны ичинде  ала кёп  магъаналы жумушла тындыргъандыла, жандауурлукъ ишни да дайым  бардыргъанлай турадыла. Бу кюнледе  аны таматасы Лидия Хазизовна Дигешева бла тюбеп, ушакъ этгенбиз.