Календарь событий

23 сентября 2022

«Таттиуканы жыры»

Халкъ жырланы асламысы жашауда болгъан ишлени юслеринден айтады. 

Балны хайыры игиди

Биз барыбыз да билген бал кёп хайырлы затладан бай болгъаны жашырын тюйюлдю. Андан бир къашыкъда (21 грамм) 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети грамм. Аны бла бирге балда антиоксидантла, витаминле, минералла, пыльца, белок, биология жаны бла башха магъаналы затла да кёпдюле. Аны къаралдым тюрлюлеринде ала бары да бютюн аслам халлыдыла. Антиоксидантланы юсюнден айтханда, ала флавоноидледиле, органика кислоталадыла. Бу затла жюрек аурууладан эмда инсультдан сакълайдыла. Кёзлеге да бек хайырлыдыла. Къанны басымын бир кесек тюшюрюрге себеплик этедиле.

Битеу жашауу – адамлагъа игилик этиуню юлгюсю

Табийгъат да мудахланнган эди

Бир тёрт-беш жыл мындан алгъа Яникойда Сарбашланы тукъум жыйылыулары болгъанды. Анда тамата къауум, бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгергендиле. Магометни аты уа терк-терк айтылгъанды. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам болгъанын билирге сюйгенме.

Волонтёрла Шимал Кавказгъа окъургъа келгендиле

Волонтерла инклюзивный проектлеге окъургъа эм Шимал Кавказны турист объектлери бла шагъырейленирге келгендиле. 

Эл мюлкде къармашханлагъа – онгла

Россейни Правительствосу къыралда эл мюлкге болушлукъ бериуню кенгертеди. Тийишли онгла алыргъа боллукъланы санына энди кеслери алларына иш бардыргъанла, иели мюлклери болгъанла да киредиле. Дагъыда селекция-урлукъчулукъ арала къураугъа этилген къоранчланы аслам кесегин къайтарыргъа дейдиле. Аны юсюнден КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргендиле.

«Адам иги кёрмей башлагъанлай, мычымай врачха жетерге тийишлиди»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. 

Банкла бла келишимле тауусулгъандыла

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юсюнден келишимле тауусханды.

Кёл кётюрген эришиуле

Нальчикде «Кросс нации» деген аты бла чабыуну битеукъырал кюню белгиленнгенди. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден 1500-ге жууукъ адам къатышхандыла. Аны жер-жерли администрацияны Физкультура, спорт эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла управлениясы къурагъанды.

Асламлы спортну айнытыргъа кёлленип

Россейни къыйын болумла жаны бла министри Александр Куренков бла «Динамо» битеукъырал физкультура-спорт обществону башчысы Анатолий Гулевский бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Усталыкъларын кёргюзтгендиле

Нальчик шахарда «Юность России» деген спорткомплексде  Къабарты-Малкъарны от ёчюлтюучю -къутхарыу гарнизонуну жыйымдыкъ командаларыны арасында эришиуле ётгендиле. Бу жумуш от ёчюлтюу-къутхарыу спортну 85-жыллыгъына аталгъанды. 

Кеслери иш къурагъанлагъа онгла

Кеслери иш къурап къармашханлагъа деп жарашдырылгъан налог (НПД) жангыды, анга  инсанла кеси эркинликлери бла кёчерге боллукъдула, дегендиле ФНС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.