Календарь событий

14 сентября 2022

Социал магъаналы соруулагъа къарагъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону къаууму бла жыйылыу бардыргъанды, анда социал-экономика бла байламлы соруула сюзюлгендиле. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, Правительствону Председателини биринчи орунбасарлары Сергей Говоров бла Муаед Кунижев, Правительствону Председателини орунбасары Марат Хубиев, министерстволаны эм ведомстволаны оноучулары къатышхандыла.

Аны жюрегини излеми къатындагъылагъа къайгъырыуду

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди.

Тау эл тынгылы связь бла жалчытылыннганды

Кёп болмай эрттегили тау элледен бири  Кёнделенде МТС   жангы 4G станцияcы жарашдырылгъанлы связь игилендирилгенди эм  Интернет да эки кереге терк ишлеп башлагъанды.    

Файда да жокъ, жангы таныш да жокъ

КъМР-де МВД-ны уголовный розыскыны къуллукъчулары хыйлачылыкъ этгенине ишекликде тиширыуну тутхандыла. Ол башханы алдап, 683,5 минг сом къоллу болгъанды.

Газны хакъсыз тартыргъа ким эркинди

Россейде жашау журтланы газ ызлагъа хакъсыз къошуу жангы бла программа толтурулады. Анга къалай къатышыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны У К А З Ы

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны «Къабарты-Малкъар Республиканы Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «1-чи номерли кадет школа-интернат» къырал бюджет битеулю билим берген учреждениясына З.Х. Дикиновну атын бериуню юсюнден» 2021 жылда 5 мартда чыгъарылгъан 21-УГ номерли Указына эм Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны «Къабарты-Малкъар Республиканы Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «2-чи номерли кадет школа-интернат» къырал бюджет битеулю билим берген учреждениясына Х.С. Деппу улуну атын бериуню юсюнден» 2021 жылда 5 мартда чыгъарылгъан 22-УГ номерли Указына тюзетиуле кийириуню юсюнден

Эл мюлкде жангы амалланы сюзгендиле

Бу кюнледе   РАН-ны КъМР-де илму арасында  «Эл мюлкде жумушланы тамамлауда роботланы эм техника комплекслени хайырланыу» деген темагъа регионла аралы кенгеш  ётгенди. 

Жолда жюрюуню жорукъларына къаллай тюрлениуле кийирилгендиле?

Быйыл сентябрьде жолда жюрюуню бир-бир жорукъларына тюзетиуле кийирилгендиле.

Усталыкъларын юйрениуледе ёсдюредиле

Нейтрино обсерваторияны тийресинде от ёчюлтюучюлени  кезиулю юйрениулери ётгенди.  

ДНР-ни Ара банкындан ахчаланы чыгъарыргъа оноу этилгенди

Донецк Халкъ Республикада этилген оноугъа кёре, аны Ара банкыны бёлюмлеринден ахчаланы чыгъарыргъа керекдиле. Аллай документге республиканы оноучусу Денис Пушилин къол салгъанды деп, украинлы асламлы информация органла эм телеграм-каналла жалгъан хапарланы жайгъандыла. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал басмалагъанды.

Сууланы юслеринден жалгъан эм керти шартла

Шёндю специалистлени оюмларына кёре, ичерге да, аш биширирге да шешалада болгъан сууну хайырланса игиди, деген оюм барды. Аллай орунлада болгъан суу хар жаны бла да бирча хайырлыды деп айтыргъа уа къыйынды - къайдан алыннганы, игилиги-аманлыгъы, къалай тазаланнганы бла да. Келигиз, сууну юсюнден бир бёлек билдириуню тинтейик.    

Къырал Башчы республиканы байрам бла алгъышлагъанды

Жюрегими теренинден сизни Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъы бла алгъышлайма.