Тазалыкъны сакълаугъа-энчи къайгъырыу

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю экология бла байламлы «оБЕРЕГАй» деген акциясын быйыл экинчи кере бардыргъанды. Гидроэнергетиклени башламчылыкъларына Атажукино элде орта школну окъуучулары да къатышхандыла. Компанияда айтханларына кёре, Басхан ГЭС-ни  анда орналгъанын эсге алса,  ол  сейир тюйюлдю.

Алай бла жаш тёлю ол кюн таматала бла бирге Басхан сууну жагъасыны бир кесегин тазалагъандыла. Станцияны огъары жанында кёлню тёгерегине да къарагъандыла. Этер иш  кёп эди. Бир сагъатны ичинде сабийле он машок кир-кипчик жыйгъандыла. Школну эмда РусГидрону ишчилери уа сагъынылгъан кёлню къатында  бир ненча сагъат къармашхандыла. Ала  тонна бла жюз килограмм чакълы кир-кипчик жыйгъандыла.

Школчуланы, устазланы, бу ишге къатышханланы хар бирин да компания битеу керек затла бла жалчытханды. Ол санда алагъа къолкъапла, кир-кипчикни жыярча машокла, юс кийимле да берилгендиле. Сабийлеге  уа сейир  китапла да саугъалагъандыла. Аланы РусГидро «Сабий китапны Юйю» фонд бла бирге чыгъаргъанды.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: