Календарь событий

18 сентября 2022

Мюлк тамата эм уста къураучу

Кетенчиланы Чокуйну жашы Борисни аты республикада, андан тышында да мюлк жюрютюуню устасы деген ангылам бла байламлыды. Ол Россейни жашау-коммунал мюлкюню сыйлы ишчисиди, Урунууну Къызыл Байрагъыны орденине тийишли болгъанды.

Хан Тёбе

Кёнделеннге кире баргъанлай, жолну сол жанында бир дуппур барды, ол  артыкъ уллу да тюйюлдю, бийиклиги эки къатлы юй чакълы болур.

Баш борчларына къудуретни сакълауну санайдыла

Элбрусда агъачла тогъуз минг гектардан аслам жерде ёседиле.