Календарь событий

21 сентября 2022

Къолу чомартны жюреги да жарыкъ болады

Нальчикде сабий кийимле, илляула сатхан  «Кенгуру» тюкенни иеси предприниматель Заммаланы Асият  «Намыс» сабий реабилитация арада кечиннген жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа дайым къайгъыргъанлай турады. Быйылгъы окъуу жыл башланырны аллында да ол огъурлу ишлери бла сабийлени къууандыргъанды. Асият алагъа кёлекле, жыйрыкъла, костюмла, жылы ёрге жанла, курткала, къаламла, дефтерле, тюрсюнлю карандашла элтгенди. Аланы хуржунлагъа жыйып, аны юсюне хар сабийни тукъумун, атын жазып, къолларына тутдургъанды. Дагъыда  тюрлю-тюрлю илляула да саугъалагъанды.

Жашау журтларын тас этгенлеге социал болушлукъну низамы алышыннганды

Табийгъат эм техноген аварияны хатасындан бузулгъан жашау журтну тынгылы жангыртыугъа компенсацияны ёлчеми кёбейтилгенди.

Жётелни хар тюрлюсюню кесини энчи дарманы …

Жай озгъанлай, сууукъла бла бирге бирде жётел да тиеди. Андан багъылыуну дарманлары  кёпдюле, аладан асламысы рецептсиз сатыладыла. Болсада аладан бек къыйматлысын къалай сайларгъа боллукъду? Аны юсюнден биз  практикалы  врач Мокъаланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.

Бурун заманлада – бу жерледе эрттегили адамла жашагъандыла

Сиз а билеми эдигиз, 2011 жылда Филиппин тенгизде Палау деген гитче къыралчыкъда Дых-Тауну сураты бла кюмюш ахча чыгъарылгъанын? 

Темирни алышындыраллыкъ пластикни чыгъаргъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни Прогрессив материалла эмда  аддитив технологияла арасыны алимлери медицинада имплантантланы хазырларгъа хайырланыргъа боллукъ суперконструкциялы полимерлени чыгъаргъандыла. 

Россей Федерацияда жарым мобилизацияны башлауну юсюнден

Россей Федерацияда жарым мобилизацияны башлауну юсюнден
Россей Федерацияны Президентини
Указы

« Окъуучуларым къайсы болумлада да жунчурукъ тюйюлдюле»

Жангы Малкъардан Беппайланы Хаулат бла юч-тёрт жыл мындан алгъа танышханма. Ол кюнледе Къабарты-Малкъар Устазны кюнюн кенг халда белгилей эди. Кесини сюйген устазын а ким эсинде тутмайды, ол кюн кёз  аллынга багъалы сыфатла, ариу, жумушакъ ауазла  келедиле. Сёзсюз, устазны кюнюн хар ким да белгилейди. Нек дегенде хар бирибизни да профессионал башламчылыгъыбызны эм башында устаз турады.

 

«Бызынгы» лагерьде кёпюр жангыртыллыкъды

Республикагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Россейни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров, «Кавказ РФ» обществону генеральный директору Хасан Тимижев, республиканы Правительствосуну Председатели  Мусукланы Алий, курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков бла бирге «Бызынгы» альпинист юйретиу-спорт базада болгъандыла, деп билдиредиле обществону пресс-службасындан.

Къабарты-Малкъар Республиканы къуралыууну 100-жыллыгъына жораланнган шахарланы бла эллени тийрелерин тапландырыу эм жашиллендириу жаны бла къарау-эришиуню бардырыуну юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы къуралыууну 100-жыллыгъына жораланнган шахарланы бла эллени тийрелерин тапландырыу эм жашиллендириу жаны бла къарау-эришиуню бардырыуну юсюнден Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Бегими

Онкология диспансерни къурулушу жангыдан башланнганды

Эсге сала айтсакъ, 2013 жылда бу объектде ишлени бары да тохтатылгъан эдиле. Ол кеси да тийишли федерал программа тыйылгъаны бла байламлыды. Алай 2019 жылда уа, КъМР-ни Башчысыны Казбек Коковну башламчылыгъы бла объектни проект документациясын тюрлендириу башланнганды. Нек дегенде, аллай саулукъ сакълау мектеплени къурулушуна излемле ол кезиуден бери иги да тюрленнгендиле.

Сютден жарашдырылгъан ашланы ёлчеми ёсгенди

Къабарты-Малкъарда быйыл ал жети айны ичинде сютден жарашдырылып 13 мингден аслам тонна продукция чыгъарылгъанды. Шимал-Кавказстатны билдириуюнде айтылгъаннга кёре ол озгъан жылны кёрюмдюсюнден 37 процентге кёп болгъанды. Анда сёз айранны  эм гыпы айранны, къаймакъны, йогуртну, ряженканы, мыстындауну юслеринден барады.

Поликлиникала жангы оборудование бла жалчытылынадыла

Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау системасы кёп регионланы араларында алчыланы санындады дерге боллукъду.