Мудах эсгериуледен толу ингир

Бу  кюнледе  Долинскеде Политика репрессиялада жлюлгъанланы  мемориальнда белгили революционер  Гемуланы Ако туугъанлы 130 жыл толгъанына аталып жыйылыу болгъанды.

Аны мемориалны таматасы Теммоланы Фаризат ачханды.

Андан сора тарых илмуланы доктору  Аккыланы Светлана сёлешгенди. Иги тукъумдан чыкъгъан, халкъы ючюн къайгъырып тургъан Гему улу жалгъан дау бла тутулуп  жоюлгъанын айтханды . 1974 жылда  реабилитация этилгинчиге дери аны юсюнден айтыргъа эркинлик болмай тургъанды. Алай жигит  халкъны эсинде тургъанды.

Акону 1931 жылда тутхандыла. Бир айдан илишаннга салгъандыла. Къыйын заманла эдиле ала. Адамланы кёп жарсыулары болгъанды. Акону ёлтюргенден сора айтхандыла: «Ако сау болса, тарыгъыуларыбызны айтыргъа барыр эдик»,-деп.

Ол кюн мемориалгъа Акону къаршы жууукълары да келгендиле. Ары келгенлеге кёп ариу сёзле айтылгъандыла. Ызы бла школчула жырлагъандыла, тепсегендиле.

Ахырында жыйылгъанла  бу ишни къурагъан Теммоланы Фаризатха ыразылыкъларын билдирдиле. Айтыргъа тийишлиди арт кезиуде, ол  къурап  мында кёп жарыкъландырыу ишле бардырылгъандыла. Ол санда жангы китапланы презентациялары, озгъан жылланы белгили адамларыны  юслеринден эсгериу ингирле.

Османланы Хыйса.
Поделиться: