Календарь событий

16 сентября 2022

Нальчикде сабий травматология бёлюм ачыллыкъды

Республикалы сабий клиникалы кёп тюрлю медицина жумушланы тамамлагъан арада тынгылы ремонт бардырылады. Жангыртыу ишле бошалсала, ол Шимал-Кавказ федерал округда медицина учрежденияланы араларында сабийлеге бийик технологиялы медицина болушлукъ бериу жаны бла эм уллу ара боллукъду.

Жигитлиги бла атын айтдыргъан уучу

Бурун заманда Малкъарда жюрюген белгили уучуну Уллубашланы Башулукну жашы Уучуну юсюнден  Туудуланы Борисни хапарын басмалайбыз.

Эсгертмелени сакълаугъа-аслам эс

«Эсгериулени къоруулау» битеуроссей акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны ведомстводан тышында къалауурлары Прохладныйде Уллу Ата журт урушну жигитлерине ишленнген эсгертмеледен бирин жангытхандыла.

Теплица ток бла жалчытылыннганды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ»-«Каббалэнерго» биригиу Чегем муниципал районда теплица комплексни къурулушун бардырырча 250 кВт энергокюч бла жалчытханды. 

Россейни Жигитлери студентле бла тюбешгендиле

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни Жигитлери Владимир Терехов, Владимир Алимов эм Валерий  Куков бла тюбешиу болгъанды.  

Беларусьдан – эки «алтын»

Минск шахарда эркин тутушуудан «Медвежонок» деген  ачыкъ турнир бардырылгъанды. Анга Россейден, Беларусьдан, Къазахстандан бла Узбекистандан 350-ге жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Усталыгъына кертичи болгъанлай

Анастезиолог-реаниматолог врачланы юслеринден биз артыкъ кёп билмейбиз. Жаланда ала наркоз берген специалистле болгъанларын. Алай аны борчу уа биз оюмлагъандан иги да кенгди.

«Жарау этген залыбызгъа юйюмеча келеме»

Гуппойланы Алина, дзюдодан бла самбодан округ эришиуледе биринчи жерлеге дайым чыкъгъанлай турады, къырал даражалы турнирледе майдалсыз хазна къалмайды,  школда, университетде окъугъан кезиулеринде аланы  волейболдан командаларыны капитаны болгъанды.

Республикагъа келген жолоучуланы саны ёсгенди

Къабарты-Малкъаргъа июль -август айлада келген жолоучуланы саны 60 процентге ёсгенди, деп билдиреди РФ-ни Туризм жаны бла федерал агентствосу. Ал этилген тергеулеге кёре, республикагъа 488,2 адам келгенди. Тёреде болуучусуча сагъынылгъан заман туристлени аслам келген кезиулери болуучуду.

Изюмде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла

Изюм шахарда россейли аскерчиле юйню тюбюнде адамлагъа къыйынлыкъ сынатып тургъан жерни тапхандыла. Анда ол жерлиледен Россей бла байламлыкъ жюрютюрге «ыразылыкъ» алып тургъандыла. Бу ётюрюк хапарны Украинаны Адамланы эркинликлерин сакълау жаны бла уполномоченныйи жазгъанды, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.