Календарь событий

03 сентября 2022

Жаш тёлю кесини кёз къарамын билдиргенди

Орта кюн КъМКъУ-ну аллында, шёндюгюлю излемлеге кёре тапландырылгъан скверде, Нальчик шахарны администрациясы бла вуз къурап, Украинада бардырылгъан энчи операциягъа болушлукъгъа деп, жаш тёлюню къатышыуу бла митинг ётгенди.

Тамблагъы мамыр жашауубуз ючюн унутургъа эркин тюйюлбюз

2004 жылны сентябрь айы Шимал Осетияны бир гитче шахарыны, аны къой, саулай Россейни да жашауун тюрлендиргенди.