Календарь событий

07 сентября 2022

Ариу байрам къурагъандыла

Бу кюнледе Май районну администрациясыны аллында майданда КъМР-ни 100-жыллыгъына аталып байрам болгъанды. Аны Александровская станицада «Октябрь» маданият юйню директору Кулистон Голбунинская къурагъанды.

Айырмалыны жамауат сайларыкъды

 «Халкъ участковый-2022» конкурсну биринчи кезиую башланнганды.

Жалгъан банкирге ийнанып, 180 минг сомун тас этгенди

Быйыл 1 сентябрьде 51-жыллыкъ прохладначы тиширыугъа ол танымагъан биреулен сёлешгенди. 

Мектепле жангыртыладыла, шёндюгюлю техника бла жалчытыладыла, сабий садлагъа да къаралады

Элбрус районну Билим бериу управлениясыны башчысы Атаккуланы Нуржан бла ушагъыбызда качестволу билим бериуню айнытыуну эм бу жаны бла жангы онгланы темасы кётюрюлгенди. 

Излегенин толтуруп, тохтап къалмай

Хар бирибизни да жюрегибиз сюйген, жаныбыз излеген затыбыз болады жашауда. 

Тарыхны эсде тутар ючюн

Къабарты-Малкъарда «Хорламны диктанты»  60 жерде жазылгъанды. Бу жумуш «Единая Россия» политика партияны «Тарыхны эсде тутуу» проектини чеклеринде  бардырылгъанын эсгертирчады.

Жангыртылгъан мектепле эшиклерин кередиле

Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны  бла Билимни кюнлерини байрамы Чегем районну  билим бериу организацияларында  жарыкъ  линейкаладан  башланнганды. 

Тау халкъланы тойлары

Бусагъатда миллет адамлары той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын туура кёребиз. 

Айтхылыкъ гёжефле бла сейир жараула

Олимпиаданы грек-рим тутушуудан эки кере чемпиону, дунияны юч кере чемпиону Роман Власов, Олимпиаданы призёру, эркин тутушуудан Европаны юч кере чемпиону Аниуар Гедуев бла Олимпиаданы дзюдодан призёру, Россейни жыйымдыкъ командасыны баш тренери Хасанби Таов Чегем районну грек-рим тутушуудан спорт школунда болгъандыла. Аланы биргелерине республиканы Парламентини вице-спикери Мурат Карданов, спорт министр Ислам Хасанов баргъандыла.