Ковид жайылып барады, сакълыкъ керекди

КъМР-ни  оператив штабы билдиргеннге кёре, 17 сентябрьге бизни республикада ковидге 1475960 тест этилиннгенди. Аладан  69850-де  ковид болгъаны ачыкъланнганды. Жаланда оналтынчы сентябрьде 334 адамгъа жукъгъанды бу къоркъуулу ауруу.

Ковид башланнганлы бери ауругъанладан 64260 адам сау болгъандыла, 1897-си уа ёлгендиле.

Бусагъатда больницада   127 адам барды, аладан жетиси реанимациядадыла.

Башха жерле бла тенглешдиргенде, Ставропольский крайда 226220 адам ауругъандыла, 7103 адам ауушхандыла. Дагъыстанда 100463-леннге жукъгъанды ковид, аладан 3606-сы дунияларын алышхандыла. Къарачай–Черкес  Республикада – 488878, аладан 984-сю ёлгендиле.

Инфекционист Аппаланы Шамиль бусагъатда ковид бир кесек жумушагъыракъ ёте эсе да, саулукъгъа заран салыргъа боллугъун чертеди, аны ючюн хар инсан да кесин сакъларгъа керекди. Юйде терезелени ачып, таза хауа киирирге керекди, халкъ жыйылгъан жерлеге барыргъа жарамайды. Андан сора да, иммунитетни кючлендирир ючюн, сохан, сарымсах , имбирь ашаргъа керекди.Бек башы уа, ауругъанлай врач чакъырылса игиди.

Байсыланы Марзият.
Поделиться: