Календарь событий

22 сентября 2022

«ТИШИРЫУ! Кёз жарыгъым сен…»

Ана, эгеч, сюйгенинг – тиширыуну юсюнден жазмагъан поэт,  аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфатын этмеген суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут да болмазла.

«Устаз творчестволу адам болургъа кереклисине толу ийнаныпма»

1986 жылда бизни республикадан устазланы къаууму орденле, майдалла бла да саугъаланнган эди. 

Акъ тюрсюнлю миллет ашларыбыз

Къарачай-Малкъарны айранларындан, жауларындан, бишлакъларындан сора да, сютден этилген энчи миллет ашлары кёпдюле. 

Къол устала энди компьютер амалла бла да хайырланырыкъдыла

Нальчик шахарда Текуланы Нина башчылыкъ этген Женгил промышленностьну колледжи бек игиледен бирине саналады. 

Жангы микрорайонлада суу ызла

Нальчикде «Восточный» деген жангы микрорайонда къурулуш ишле барадыла. Тергеулеге кёре, анда бир миллиондан артыкъ квадрат метр жашау журтла боллукъдула. КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан билдиргенлерича, ол тийрени инфраструктура бла жалчытыу шёндю эм магъаналы ишди. Биринчиден а, анда канализация ызланы эмда суу бла жалчытхан системаны къурарыкъдыла.

Дунияны чемпионатында хорламла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре  бу кюнледе Узбекистанны Наманган шахарында бел баулада тутушуудан 20-чы дунияны чемпионаты бардырылгъанды. Ары жыйырма алты къыралдан 250 спорчу къатышханды.

Сынамлы эм жаш шахматчыла эришгендиле

Нальчикде абадан эм жаш спортчуланы араларында шахматладан блиц-турнир къуралгъанды. 

Эм кючлю команда - бизникиле

Анапада аскер искусстволадан битеуроссей жаш тёлю оюнла бардырылгъандыла. 

Боксчуларыбызда – алты «алтын»

  Нальчикде, Адыгланы кюнюне аталып, боксдан битеукъырал эришиу бардырылгъанды.

Законсуз иши тохтатылгъанды

Контрабандагъа къажау мадарланы чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары республикада бир  инсанны аманлыкъ ишин тохтатхандыла.

Газ ючюн тёле да, бир кесегин артха ал

«Мир» деген тёлеу система, «Газпром межрегионгаз» компания бла бирге акция къурагъандыла. 

Дарманланы хайырланмай багъыу амалла

Тузлу дорбунланы багъыу кючлери болгъанлары эрттеден белгилиди.