Календарь событий

20 сентября 2022

Алгъышлау

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!

«Ич дунияны халин игилендирсенг, ол къадар кесинге игиди»

– Сайлагъан усталыгъынг зауукълукъ келтиририн сюе эсенг, аны сагъыш этип сайларгъа керексе, - дейди психолог Таппасханланы Жаннетагъа. 

Саусузну мычымай больницагъа ашыргъандыла

Къырал автоинспекторла терк медицина болушлукъ керек болгъан инсанны саулукъ сакълау учреждениягъа ашыргъандыла. 

Мусукаланы Исмайыл дунияны чемпионатыны призёру

Солуу кюнледе Сербияны ара шахары Белградда Эркин тутушуудан дунияны чемпионаты бардырылгъанды.

Жангы ара ахшы онгла берликди

Россейде «Билим бериу» миллет проектни мурдорунда «Доброшкола» федерал проект 2019 жылда къуралгъанды.

Регионлада жаш тёлю политиканы айнытыргъа алланып

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агенство, Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Нальчикде «Азимут» къонакъ юйде семинар-жыйылыу бардыргъандыла.

Миллет ёхтемликни, мамырлыкъны бла келишиулюкню байрамы

Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып Нальчикде Музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды.