Календарь событий

06 сентября 2022

Медико-санитар бёлюмню къуллукъчулары саугъаланнгандыла

Ич ишле министерствону медико-санитар бёлюмю къуралгъанлы 85-жыл толгъанды. 

«Бюгюннгю къараучуну излемлери бизни башха ызлагъа чакъырадыла»

Нальчикни биринчи номерли гимназия-школуну сурат ишлеу искусстводан преподаватели Чомаланы Иринаны хунерин кёпле биледиле эм жаратадыла. 

Къарыусуз сабийни жашауун сакълау-айныгъан жамауатны белгиси

Илму айный баргъаны сайын, саулукълары осал болуп,сабий табалмагъан тиширыулагъа болушургъа жангы онгла чыгъадыла.  

Халкъыны аллында инсан борчун толтургъанды

Шауаланы Миналданны аты малкъар халкъгъа эртте белгили болгьан жазыучуду. Жазыучу деп биз сёзню кенг магъанасын эсге алып айтабыз. Миналдан – 18 жылы тынгылы толмагьан къыз – жамауатха, ол угьай къыралгъа, керекли ишлени бийик инсанлыкъ даражада тамамлап, ыспасха тийишли бола келгенини юсюнден айтыла тургьанды.

«Не кючлю гёжефге да тренер керекди»

Айтхылыкъ гёжефлени хазырлагъандан, адамланы саулукъларын кючлеуден тышында, бюгюнлюкде спортха  юйретиуню магъанасы да уллуду. Ол жаш тёлюню ахшы юлгюлеге юйрете, жетишимлеге да итиндире, ариу къылыкъда ёсдюрюуге себеплик этеди.

Танг кесек кендир кетерилгенди

Кёп болмай «Мак - 2022» оператив-профилактика  операцияны чеклеринде  КъМР-де МВД-ны Наркотиклеге къажау управлениясыны  бла ФСБ-ны чеклени сакълагъан службасыны  келечилери  Черек районда 550 квадрат метрде кендир ёсген жерни тапхандыла. Ызы бла муниципалитетни администрацисыны келечилери бла бирге 300 квадрат метрде аны  150 килограмм тенгли бирин чалып кюйдюргендиле.  Къалгъаны да администрацияны кючю бла  кетерилгенди. 

Кеф кесине, тёгерегинде адамлагъа да къоркъууду

Машинаны кеф болуп жюрютгенлери ючюн уголовный жууапха тартылгъанла къыралавтоинспекторла эмда УФСИН-ни келечилери бла тюбешгендиле.