Календарь событий

10 сентября 2022

Къуралыулукъну, айныуну, мамырлыкъны, шуёхлукъну жолу бла

Жыйырманчы ёмюрге бизни халкъларыбыз ахшы къууумла бла тюбегендиле, жангы жашау башларгъа таукелленип, миллет къыраллыкъны айнытыр умутда. 1917 жылны февралында болгъан ишле аланы ол муратлары толурларына ышаныулукъ бергендиле. Биринчи атламладан бири уа Шимал-Кавказ Республиканы къуралыуу болгъанды. Алай ол кёпге бармагъанды. 1918 жылда январьда  Россей Совет Федератив Социалист Республика –РСФСР- жаратылады. Ызы бла Терк областьны таулу халкъларыны бирикген автономияларын къурауну юсюнден башламчылыкъ да этиледи. 

Бирликни белгиси болгъанлай къаллыкъды

В.М. Коков халкъны эсинде къуру бизни республиканы угъай, регионну, Россей Федерацияны да бирлигин сакълаугъа уллу къыйын салгъан адамча къаллыкъды. Ол битеу жашауу, ишлери бла Къабарты-Малкъарда келишиулюк, мамырлыкъ да сакъланырларына къуллукъ этгенди.
 

Таукелликни сёнгмез юлгюсю

Къулийланы Къайсынны биринчи дуния магъанасы болгъан улан сюймеклигин сыйындыргъан «Эски Малкъаргъа» деген назмусу «Къарахалкъ» газетде басмаланнганды.. Ма ол сюймекликни, назмуларында, жашауунда болсун, Къайсын бир заманда сууутмагъанды. Аны талай чыгъармасы ол уллу, дуния магъанасы болгъан ангыламгъа аталгъандыла.

Нальчик – ара шахар эм белгили курорт

Къабарты-Малкъарны ара шахары Нальчик Россейни ариу жерлеринден бириди. Аны да, хар бир журтнуча, кесини энчи тарыхы барды. Аны тегерегин къуршалгъан къаяла налгъа ушайдыла, былай аны ючюн аталгъанды дейдиле.

Дуниягъа белгили бокс школну мурдорун салгъан спортчу

Россейни сыйлы тренери, Къабарты-Малкъарны сыйлы маданият къуллукъчусу, Россейни Владимир областыны сыйлы физкультура ишчиси, Миллет бокс федерацияланы халкъла аралы ассоциациясыны судьясы Жаболаны Сергону аты тарыхха эртте киргенди. Аты айтылса, жюреклерибизге ёхтемлик келеди.