Календарь событий

11 сентября 2022

Оюмлу башчы, къураучу, къырал адамы

Къырал эм жамауат къуллукъчу Черкесланы Маштайны жашы Георгийни аты республикада, андан тышында да белгилиди. Ма аллай бай жашау сюргенди ол.

Анга оноучула, жамауат да ышаннгандыла

Къабардокъланы Якубну жашы Махти къыралгъа къыйыны кирген, анга не жаны бла да кертичи болгъан, жамауат ишге тири къатышхан адамладан бири эди. 

Азатлыкъны, тенгликни жырчысы

Малкъар адабиятны поэзия мурдорун салгъан акъылман Мечиланы Кязим 1859 жылда Холам-Бызынгы тарында Шыкъыда туугъанды.