Календарь событий

05 сентября 2022

Барысы да – майдалла бла

Чебоксарыде каратени WKC тюрлюсюнден кадетлени, юниорланы бла абадан спортчуланы араларында дунияны 14-чю чемпионаты бла сабийлени араларында кубок  ючюн эришиуле бардырылгъандыла. 

Жаш адамланы социал сетьледе сакъ болургъа юйретгендиле

Волонтёр къымылдауну айнытыуну арасында Терроризмге къажау кюрешни кюнюнде  «тёгерек стол» бардырылгъанды. Жыйылгъанла «Жаш тёлюню арасында терроризмни бла экстремизмни профилактикасы. Терроризмни келир кюню жокъду!» деген теманы сюзгендиле.

«Хорламны диктанты» - 3500 метр бийикликде

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны диктантына» къатышхандыла. Ала бу тарых магъаналы жумушну 3500 метр бийикликде Приэльбрусьени къоруулаучуларыны хурметине ишленнген эсгертмени къатында толтургъандыла. Аны юсюнден бизге ведомствону пресс-службасындан билдиргендиле.

Энейни жолоучулугъу

Сунмай тургъанлай Энейни бла этрускланы юслеринден айтыу керти болуп чыгъады. Римлилени угъай да, этрускланы да ол сюйген жигитлери эди. Бюгюннгю алимле Эней бла Мезенцийни тарыхха къошмагъанлыкъгъа, Эней этрускланы жанларында болгъанын археологла ачыкълагъандыла. Таурухха ётюрюкеча къараудан тайып, тарыхчыла бла археологла ол лацияны жагъасына чыкъгъанына тюшюннгендиле. 1957 жылда бир гитче элчикни къатында эрттегили юй керекле бла адамла кюн сайын хайырланнган затла табыладыла. Сора дагъыда бир бёлек жылдан ол жерден 50 метр узакъда 13 гыйы табылгъанды.

Тахта кёгетледен бла чеплеуден - бай тирлик

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкълагъа бёлюннген жерлени уллулугъу 281,8 минг гектаргъа жетгенди. Былтыр бла тенглешдиргенде,  ол  0,7 процентге кёпдю. 

Студентлеге, шахарчылагъа да - жангы сквер

Республиканы бла Билимни  кюнлерине Къабарты-Малкъар къырал университетни аллында жангы сквер ишленнгенди,-деп билдириледи вузну пресс-службасындан.

Жашауун азатлыкъгъа жоралагъанды

Шимал Кавказны адабиятында уллу  ыз къойгъан поэт, жарыкъландырыучу Коста Леванович Хетагуров осетин литература тилни айнытыугъа аслам къыйын салгъанладанды. 1899 жылда  «Ирон фандыр» («Дюгер къобуз») ат бла чыкъгъан назму жыйымдыгъында кётюрюлген соруула уа ол кезиуде халкъны жашауунда эм магъаналыла болгъандыла.

«Жер адамны угъай, адам жерни ариу этеди»

Жаникаланы Хасанны бла Зухраны къызлары Саида Бахсан районну Жанхотия элинде туугъанды, бийик усталыкъ билимни Къабарты-Малкъар къырал университетде алгъанды - анда «Сервис эм туризм» ызы бла уа «Налогла эм налогооблажение» деген факультетлени тауусханды. Бюгюнлюкде ол юйюрю бла Жангы Зеландияда жашайды. Бизни бла ушагъында тыш къыралда турмушну, ары къалай кёчгенини юсюнден хапарлагъанды.