Календарь событий

09 сентября 2022

Псковда мектеплеге миналаны салгъандыла

Псковда бла Великие Луки шахарлада орналгъан битеу школлагъа миналаны салгъандыла. Бу билдириу регион асламлы информация органлада жайылгъанды, деп билдиргенди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Къужур аурууу нек жайылып барады?

Бу арт жыллада Альцгеймерни аурууу жайылып барады. Алай биз аны юсюнден не зат билебиз? Бу соруугъа тынгылы жууап излей,  Къашхатауда реабилитация араны врачы Газаланы Зухра бла  къартлыкъны юсюнден ушакъ этгенбиз.

Кеуню сыйы-учаи

Ахыр 15-20 жылда тойларыбызда  аслам жыр айтылады, жаш адамла, абаданла да аякъ бюгерге угъай демейдиле. Къобузчуладан, жырчыладан да къуру тюйюлбюз. Къысхасы,  тойларыбызда миллет энчилигибиз кёрюне башлагъанды.  Келинни баш ауун алгъанда уа, аны тёгерегине тепсеп, бетин алай бла ачыкъ этедиле.

Газ бла байламлы сорууланы тамамларча

Нальчикде «Газпром межрегионгаз» биригиуню кёк отлукъ бла байламлы соруулагъа къарагъан  бир арасы ачылгъанды. Ол кюн Кахун элни   микрорайонунда  жангы  газ ызгъа жашау журтланы да  къошуп башлагъандыла. 

Электрокюч бла сылтаусуз болгъанды

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» биригиу Къабарты-Малкъар къырал университетни илму лабораториясын къошакъ халда 369 кВт ток бла жалчытханды.

Борчну зорлап къайтарыуда бузукълукъланы тохтатыугъа бурулупду

Ахыр кезиуде коллекторланы законсуз ишлерине тарыгъыула кёбейгендиле. Борчну жыябыз деп, адамланы къоркъутууну, зорлукъ сынатыуну тохтатыр мурат бла РФ-ни Правительствосу закон хазырлагъанды, бу кюнледе аны проектин РФ-ни Къырал Думасында сюзерикдиле.

Эл мюлкледе не жаны бла да иш кёпдю

Буздан къоруулауну къошакъ мадарлары

Эл мюлк жерлени буздан сакълау аграрчылагъа эм магъаналы шартладан бириди. Ол себепден быйыл Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коковну себеплиги бла республикада буз уруудан къоруулагъан энтта да эки жер ачылгъанды.

Халкъны артыкъда жарсытхан соруулагъа жууапла

Школчулагъа бла студентлеге билим алыуну къыстау заманы башланнганды. Алай жылдан-жылгъа ата-аналаны бирча соруула жарсытадыла: школну жангыртыугъа ахча нек тёленеди, деслеге китапланы ким  сатып алыргъа керекди, вузда общежит  кимге бериледи эм башхала. Бу къысха статьяда аладан бирлерине  жууапла берирге кюреширикбиз.

«Къобуз тартыула манга, ёсе келип, уядан женгил учхан чыпчыкълачадыла»

Къобуз сокъгъанланы республикалы фестивалында, анга къатышханланы асламысы бир тартыуну къайтарып тургъанларына тынгылай, эригиригинг келген кезиуде сахнагъа бир ариу тиширыу чыгъады. Ол бармакълары бла инструментини тюеклерин бир кере басханлай окъуна белгили эди аны бу хунерде кесини энчи ызы болгъаны.

Сабийлеге – Минги таугъа жолоучулукъ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Курорт Нальчикде» Херсон областьдан 17 сабий солугъандыла, алагъа Минги таугъа экскурсия къуралгъанды.