Календарь событий

13 сентября 2022

ДУНИЯДА КЪАЛЛЫКЪ – СЁЗню огъурлу кючю

Мамайланы Цофанны жашы Мухтарны аты малкъар тилде газет, журнал окъугъанлагъа белгилиди.

Къарачай-малкъар миллет суусапны тарыхындан

Бюгюн биз айтырыкъ хапар халкъыбызны сютден этилген ашларыны юсюнденди, тюзюрек айтханда уа, айранны. 

Адамланы солууларын тынгылы къураугъа – энчи эс

Сентябрьде къыралда туризм бёлюмде  жангы жорукъла ишлеп башлагъандыла, ала адамланы солууларын игилендирир муратда кийирилгендиле.

Жюреги излеген жол бла барады

Зольск районну сабийлеге къошакъ билим берген арасыны краеведениядан, инжиле бла, тузлу тылы бла да абериле ишлеуден юйретген педагогу Узеланы Биясланны къызы Лейля быллай махкемелени арасында эрттеден да тёрели болгъан «Сердце отдаю детям!» деген Битеуроссей конкурсха анда ишлегенли бери да къатышханлай келеди. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны Указы

Къабарты-Малкъар Республиканы къырал граждан къуллукъларына кадрланы целевой окъутуу амал бла хазырлауну юсюнден

Жууапладан эсе соруула асламдыла

Кёп болмай  «Культура» телеканалда  «Искатели. 

Сайлауну созмай этерге тийишлиди

Пенсия фондну регионда бёлюмюнден эсгертгенлерича, социал жумушланы (НСУ) алыргъа эркинликлери болгъан федерал льготникле сайлауларын этерге керекдиле. 

Ток бла сылтасуз жалчытхандыла

«Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» биригиу  Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын кюню тийишли халда ётерча, электрокюч бла жалчытып,  магъаналы  къошумчулукъ этгенди. 

Тыш къыралгъа баргъан акъылбалыкъ болмагъаннга излемле

«Минеральные Воды» чекчи пунктда быйыл майдан бери  30 акъылбалыкъ болмагъанны тыйгъандыла. Аланы  законлу келечилери  къыралдан тышына барыргъа эркинлик берген документлери жокъ эди. Россейли законлагъа тийишлиликде, чекчиле сабийлеге къыралдан тышына чыгъаргъа къоймагъандыла.

Жорукъланы бузмазгъа чакъыргъандыла

Элбрус районну кадетлери «Жарыкъ бол» деген акциягъа къатышхандыла. 

Харьков областда россейли устазланы тутхандыла

Харьков областны жеринде Украинаны Сауутланнган кючлери Россейден келген устазланы тутхандыла. Аланы «Урушну законларын эм тёрелерин бузгъандыла» деген сылтау бла энди тюрмеге олтуртургъа боллукъдула. Аны юсюнден Украинаны вице-премьери Ирина Верещук билдиргенди, деп айтылады войнасфейками.рф телеграм-каналда.