Календарь событий

12 сентября 2022

Росгвардия контракт амал бла ишлерге чакъырады

Къабарты-Малкъар Республикада Звёздный посёлокда, РСО-Аланияда эм Чечен Республикада орналгъан Росгвардияны аскер бёлюмлеринде контракт амал бла къуллукъ этерге чакъырадыла.

Борчларын сый-намыслары бла толтурадыла

Россей Минюстну КъМР-де Управлениясында ведомствону 220-жыллыгъына жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Байрамгъа регионну законла чыгъарыучу, сюд эм толтуруучу власть органларыны келечилери да къошулгъандыла. Сюд приставла да бир жанында къалмагъандыла.

«Биринчи классда окъугъан тынч тюйюлдю»

Школда биринчи атлам, биринчи классха барып окъуп башлагъан тынч болмагъанын хар бирибиз да ангылайбыз. Шёндюгю программаланы къыйынлыкъларын эсге алсакъ, школчуланы кюн сайын тамамлагъан ишлери тынч болмагъаны ачыкъланады. Сабий школгъа, жангы нёгерлерине, дерследе кёп заманны тёзюмлю олтуруп турургъа, окъутуу – юйретиу жорукълагъа терк юйренирча, алагъа чыдарча къалай этерге боллукъду? Аны юсюнден Нальчик шахарда биринчи номерли санаторий – лесной школда психолог эм башланнган классланы устазы Муртазланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

Умутландыргъан каратечилени къауумунда

Орёлда окъуучуланы араларында XI Жай Спартакиаданы чегинде каратеден эришиулени финаллары бардырылгъандыла. Аланы эсеплерине кёре, бизни республиканы келечилери юч майдал къытхандыла.

Итле турлукъ жер ишленирикди

Энди жылны жаз башына  Нальчикде  122 чакълы хауле итге деп  приют ишленирикди. 

Къоркъуусузлукъ жалчытылыннганды

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеуге аталгъан къууанчлы жыйылыулада къоркъуусузлукъ жалчытылыннганды.

Билмей тургъанлай жюрек ауруп нек башлайды?

Хар зат да тап бара тургъанлай, кюнлени бир кюнюнде жюрек нек ауруп башлайды?

Къабарты-Малкъарда сатыу-алыугъа сурам ёсгенди

Быйылгъы жылда Россей Федерацияда жумушла тамамлауда эм сатыу-алыуда сурам ёсгенди. Аны юсюнден РИА Новости  бардыргъан тинтиуле айтадыла деп билдиреди КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасы.

Аламат хауасы, ахшы хазнасы, умутландыргъан къолайлыгъы болгъан тау элибиз

Элбрус районну муниципал къуралыуларыны бирини арасы Элбрус элди. 

Чемпионла оюнну энчиликлерине юйретирикдиле

«Биз башхабыз, алай тенгбиз» регион проект жашауда бардырылып башлагъанды. Ол саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъан сабийлени жамауат жашаугъа сингдирир, аланы спортха сейирлерин къозгъар мурат бла къуралгъанды.

Россейни аскери Донецкден кетеди

Россейни аскери Донецкден кетеди, энди шахарда ДНР-ны бла Украинаны Сауутланнган кючлерини арасында къаты уруш барлыкъды. Аны юсюнден украинлы асламлы информация органла билдиредиле, деп ДНР-ны шахар паблигине таяна, войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Бийикликлени сюйгенлени – пародромда сакълайдыла

Чегемни пародрому  саулай Россейден да экстремалла эм сюйген жерледен бириди.