Календарь событий

02 сентября 2022

Къалам сынаула

Бу кюнледе  Нальчикни ара библиотекасыны Къулий Къайсын орамдагъы бёлюмюнде Кавказны жазыучуларыны  клубуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде кезиулю жыйылыу къуралгъанды. Бу жол анда къабартылы жазыучу, назмучу Марианна Марушеваны чыгъармаларыны юсюнден баргъанды сёз.

Даражалы турнирден майдалла бла къайтхандыла

Черкесскде «Юбилейный» спорт арада тхэквондону WTF тюрлюсюнден «Россейни тхэквондодан союзуну президентини кубогу» деген аты бла халкъла аралы эришиу бардырылгъанды. Даражалы турнирге къыралыбызны 45 регионундан, Белоруссиядан, Армениядан бла Къазахстандан 600-ден аслам юниор, абадан спортчу эм сакъатлыкълары болгъан атлетле къатышхандыла.

«Единая Россия» халкъ программагъа тюзетиуле хазырлагъанды

«Единая Россия» партияны халкъ программасына  80 жангычылыкъ хазырланнганды. Ала билим бериу, саулукъ сакълау, къурулуш, ЖКХ  эмда Донбассны республикаларына эмда азатланнган тийрелеге болушлукъ этиу бла байламлыдыла.  Аланы «Единая Россияны» халкъ программасына тюзетиуле хазырлау жаны бла ишчи къауумну жыйылыуунда сюзгендиле.

Дарманлыкълары уллу болгъан миллет ашларыбыз

Малны сойгьанда таулула аны бир затын да зыраф этмегендиле, деп жазгъанды 2007 жылда басмалагъан материалларындан биринде Толгъурланы Бекмырза.  Дарман ашларыбызны юсюнден аны кёп башха оюмларын бир кесек къысхартып беребиз, окъуучуларыбызгъа да сейир кёрюнюрле унутула баргъан ол затларыбыз деп.

Гюл къысымла, алгъышла, назмула да

Биринчи сентябрьде республикабызны школларына онбеш минг чакълы сабий биринчи класслагъа келгендиле. Нальчикни жетинчи номерли мектебине уа – 150 жашчыкъ бла къызчыкъ.

Алгъышла, насийхат сёзле, саугъала да

Билимни кюнюн Долинскдеги 8-чи номерли мектеп, тёреде болуучусуча, назмула, жырла эмда тепсеуле бла  белгилегендиле. Биринчи классха келгенлеге уа бютюн жарыкъ тюбегендиле. Ала юч класс боладыла – 85 жашчыкъ бла къызчыкъ.  Аланы  къолларында тюрсюнлю шарла, гюлле да  бардыла. Сабийле  омакъдыла, жарыкъдыла. 

Окъуу юйню директору Геккиланы  Далхатны къызы Зарема   байрамгъа келгенлени Билимни кюню эмда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъы  бла алгъышлагъанды, окъуучулагъа насийхат сёзле айтханды, устазлагъа   ишлеринде жетишимли болурларын тежегенди. 

ЖКХ ючюн эм гитче тарифле бизни республикададыла

Кёп болмай Регионнга оноу этиу арада КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла  къырал комитетини таматасыны къуллугъун толтургъан  Алим Макуашев бла  тюзюнлей эфир болгъанды.

Бузукълукъла ачыкъланнгандыла

Эркинликсиз школланы аш-суу бла жалчытхандыла

Къабарты-Малкъарда УФСБ-ны  бла МВД –ны Зольск районда  следствие бёлюмюню келечилери  беш жылны  ичинде школну аш-суу бла эркинликсиз жалчытхан   экеуленни тутхандыла.  

Ахчасыз, эркинликсиз да къалмаз ючюн

РФ-ни Пенсия фондуну Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, арт заманда тюрлю-тюрлю адамла бла организацияла аналыкъ капиталны иелерине аны ахча  халда алыргъа неда энчи хакъгъа анга документлени хазырларгъа «болушханлары» бла байламлы болумла аслам чыгъа башлагъандыла. Аманлыкъчыла аны бла да чекленмейдиле. Аланы телефон бла сёлешип республиканы къалайына да консультация алыр ючюн чакъырыргъа боллукъду.