Календарь событий

17 сентября 2022

Буруннгу элибизни маданият эмда ниет къыйматларын сакълай

Россейде Маданият башламчылыкъланы Президент Фондун къурауну юсюнден оноу 2017 жылда этилген эди. 

«Энди окъуп башлагъан сабийге репетитор керек тюйюлдю»

Сентябрь. Биринчи классха келген сабийле школгъа юйренирге кюрешедие, атала-анала да алагъа болушур ючюн, къолларындан келгенни аямайдыла. 

Ахшы эсепле эсленедиле

Элбрус районну Кёнделен элини бек  жаш билим бериу организациясы – Энейланы Тимур атлы  4-чю номерли мектеп – 15-чи жылны ишлейди.