Ачыгъаннга болушлукъну мычымай этерча – россейли прибор

Роскосмос ажашхан неда къыйын болумгъа тюшген адамны спутник связь бла терк табарча энчи радиомаякны жарашдыргъанды. Ол къыйын хауа болумлада, къарны тюбюнде  да ишлейди. Республиканы Курортла эм туризм министерствосу аллай эки приборну алгъанды. 

Радиомаякны болушлугъу бла инсан спутникге билдириу иеди, андан сора 10 минутну ичинде ол Россейни МЧС-ни пультуна жибериледи. Дагъыда 10 минутха ол билдириу ведомствону регион бёлюмюне битеу координатла бла келеди. Алай бла таулада неда бир башха связь болмагъан жерде ажашхан туристлени неда альпинистлени къауумлары болушлукъ чакъыраллыкъдыла.

Радиомаякны, алгъаракълада билдиргенибизча, Минги тауда ёрлеуню кезиуюнде 4700 метр бийикликде сынагъандыла. Андан МЧС-ни дежурныйыне КОСПАС-САРСАТ халкъла аралы координация арадан билдириу 16 минутну ичинде келгенди, тургъан жерини координатлары 5 метрге дери тохташдырылгъандыла.

Республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков белгилегенича, къоркъуусузлукъну жалчытыу туризмни айнытыуну мурдорларныдан бириди. «Аны магъанасы бютюнда таулада, къыйын жерлеге жолоучулукълагъа чыкъгъанда ёседи. Радиомаяк сынауланы ётгенди, хайырлылыгъын да кёргюзтгенди. Прибор автоном халда ишлейди, сотовый сетьле бла байламлы тюйюлдю, Россейде жарашдырылгъанды», - дегенди ол.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: