Календарь событий

09 июня 2022

Эм буруннгулу журтубуз

Малкъар эл Хызны-Сууну ауузунда, Аргудан бла Сукан-Сууну, Малкъар Черекни эм аны бутакъларыны баш жаны тийрелеринде орналгъанды. Аны бла къоншулукъда шимал жанындан Къабарты, къыбылада – Сванетия, кюнчыгъышда – Дигория, кюнбатышда – Бызынгы бла Холам болгъандыла.

Атабий ЧЮЙ ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. 

Предпринимательле бла ачыкъ халда сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар Республикада ишлеген предпринимательле кризисге къажау жарашдырылгъан программала бла ёнкюч ахча алыргъа боллукъдула.

Жалгъан продукциягъа жол бермез хыйсап бла

Юслеринде цифралы белгилери борчлу халда болургъа керек товарланы тизмесине РФ-ни Правительствосуну оноуу бла сыра эмда артыкъ кючлю болмагъан чагъыр продукция къошулгъандыла.

Электрокюч компания бла арагъыз къысхаракъ болурча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» телефон номеригизни неда электрон почтагъызны бизге жазып билдиригиз дейди электрокючню хайырланыучулагъа.

Тохтаусуз жараула, талпыныулукъ да жетишимлени ёзеги

Элбрус районда  Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школну элледе бёлюмлеринде  грек-рим тутушуу бла кёп сабий кюрешеди. 

Отлукъ къуй да, хайырын кёр

МТС компания, кесини «МТС Premium» программасын хайырланыучулагъа деп жангы акция къурагъанды.

Аллах неге ышарады?

Чыпчыкъланы Магометни жашы Борис 1948 жылда Къыргъызда туугъанды. Хапарларыны бирини эпиграфында «Аталарыбыз алгъын биз туугъан жерде жашай эдиле, энди уа биз аталарыбыз туугъан жерде жашайбыз», – деп да андан жазгъанды

Эйнштейн къалай окъугъанды?

Белгили алим Альберт Эйнштейн артыкъ иги окъумагъанды, математиканы да хазна билмегенди деп кёпледен алай эшитирге боллукъду. 

Эссизлик хатагъа келтирир

  Миллет сезим… 

Элбрусчула саугъаланнганланы санында

Элбрус районну Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген олимпиада резервли спорт школуну спорт гимнастикадан бёлюмюнежюрюгенле тюрлю-тюрлю  эришиуледе дайым жетишимли боладыла. 

Уллу кёллюлюк игиге келтирмез

Жай жылыула келгени бла адамла заманларын суу боюнунда, кёлледе да ётдюредиле.