Календарь событий

13 июня 2022

Айтхылыкъ аскер генерал

Деппуланы Сафарбийни жашы Хаким  бронетанк аскерлени генерал-майору деген бийик аскер чынны малкъар халкъны тарыхында биринчи болуп алгъанды эмда аны бла кесини атын ёмюрлюк этгенди. Ата журт аны къыйынына тийишли багъа бергенди – аны ёшюнюнде Ленинни ордени, Къызыл Байракъны эки ордени, Ата журт урушну биринчи эмда экинчи даражалы орденле, «За отвагу», «Варшаваны азатлагъаны ючюн», «Берлинни алгъаны ючюн», «СССР-ни Сауутланнган Кючлеринде къуллукъ этгени» эмда кёп башха майдалла жылтырагъандыла. Аны намысына школлагъа, орамлагъа да аты аталгъанды.

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады.