Календарь событий

28 июня 2022

Сабийлеге битеу да билген амаллары бла болуша

Медицинаны жолун жюрек талпыныулары бла сайлап, бюгюнлюкде саулай дунияны да апчытхан жукъгъан ауруудан къыйналгъанлагъа болушлукъ эте, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан да ыспасха тийишли болгъан жашларыбыз, къызларыбыз да аз тюйюлдюле. Аладан бириди Мурзаланы Зулиха  да.

Белгили Алимни Малкъаргъа келгенини юсюнден

  (1-чи кесеги)

1936 жылда жай айлада Малкъаргъа келип, СССР-ни Илму академиясыны кичи илму къуллукъчусу Леонид Иванович Лавров (1909-1982) мында кёргенини юсюнден «Из поездки в Балкарию» деп, «Советская этнография» деген китапны экинчи томунда (175-181 бб.) жазгъанды. Ол басмадан 1939 жылда чыкъгъанды.

Кеси заманында ол кёплеге жарагъанладан болгъанды

Таукенланы Тамукну жашы Магомет миллетибизде медицина илмуланы биринчи доктору болгъанды. Ол жюзле бла саналгъан къыйын саусузланы саулукъларын къайтарып, жашауларын жангыдан кюн тийгенча жарытханды.

Битеуроссей эришиулеге къатышырыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчик шахарда женгил атлетикадан «Шиповка юных» деген ачыкъ биринчилиги ётгенди. Ол 2007-2012 жыллада туугъан спортчуланы араларында бардырылгъанды. Анда Нальчикден, Баксанёнокдан, Урвандан эм Теркден 100-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Команда эришиуледе ючюнчю жерни алгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Калуга шахарда тхэквондодан XI жай спартакиаданы ахыр кесеги ётгенди. Ол Россейни окъуучуларыны араларында бардырылгъанды. Ары къыралыбызны къыркъ тёрт регионундан 300-ге жууукъ спорчу къатышханды.

Тюз ашауну мураты – арыкъ болуу угъай, жашауну игилендириу

Диетологла бла врачла айтханнга кёре, 50 жыллары толгъан адамлагъа саулукъларын сакъларча талай затха эс бурургъа керекди. 

Токну хайырланыучуланы сурамларын жалчыта

«Россети Шимал Кавказ» компания электрокюч сетьлени келир кюз эмда къыш кезиуледе чурумсуз ишлетирге хазырлайды. Аны КъМР-де бёлюмюню - «Каббалкэнергону» специалистлери, тийишли программаны чеклеринде, Прохладна районда «Саратовская» подстанциягъа тынгылы ремонт этгендиле.

Терк тюрленнген жашауну излемлерине келише

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Учуз ипотеканы алыуда жангы амалла

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

Юйге келген таза сууну не сылтаула бла тыяргъа боллукъдула?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула. Алай болса, не этерге кереклисин КъМР-ни Тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитетинде ангылатадыла.