Календарь событий

04 июня 2022

Къутхарыучула бла хайырлы ушакъла

Россейни МЧС-ини республикада Баш управлениясы  «Мени къоркъуусуз каникулларым» деген акцияны чегинде «Намыс» сабий реабилитация арада профилактика иш бардыргъандыла.

«Жашау къуруда байрамладан къуралып къалмайды»

Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Аллайладан бири Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни къызы Баблинады. Бюгюнлюкде  назик тиширыу, республикада атлары айтылгъан эр киши предпринимательледен артха къалмай, ишин,  бир адам да чурум табалмазча, тынгылы бардырады. Нальчикде  «Ласточкино гнездо» деген тюкенлени талайына да ол башчылыкъ этеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Жигерлиги бла – махтауну бийиклигине

Ол Бызынгыда Кыныуну жашы Харунну юйюрюнде жаратылгъанды.  Атасы кеси заманында айтхылыкъ кишиледен болгъанды – уруш аллы жыллада эл къуллукълада айланнганды. Уллу Ата журт уруш башланнганлай а, фронтха кеси ыразылыгъы бла кетгенди. Ол Москва тийресинде тасхачы къауумгъа тюшгенди.