Календарь событий

07 июня 2022

Батырлыгъы юлгю болгъанлай къаллыкъды

 «Кавказ бизникиле жанлыды» деген патриот акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны волонтёрлары», «Юнармиячыла» эмда «Кавказский рубеж» излеу отрядны келечилери бла тюбешгендиле. 

Юч ёмюрню кёрген Капалау

Хасания элде  жюз эмда андан кёп  жылла жашагъанланы саны  ал жыллада  иги кесек эди. Ала Къазакъланы Кезийбан, мени атам Холаланы Далхат, Махай, Якуб, дагъыда башхала .  Аланы араларында  Кючюкланы Зулкъарнийни жашы Капалау а бютюнда кёп жашагъанды. 

Хар юйде да изленнген пылесос къайдан чыкъгъанды?

Жангы затла къураучу американлы Айвз Макгаффни 1869 жылда 8 июньда кеси къурагъан пылесос аппаратха патент алады. Ол анга Whirlwind («къолда тутуп бир жанына бурургъа») деген ат береди.

Эр кишилени буруннгу юс кийимлери

Алгъын жаш адамны ас­кер къуллукъгъа хазырлау бла бирге аны юс кийими эсге алыннганды. Аскерчи жашны кийимини энчиликлери болгъандыла. Ол кийим, жаш жюрюгенде, чапханда, ат юсюнде баргъанда чырмау этмезча, тап бичилирге, ариу тигилирге керек эди. Шимал Кавказда миллетлени жашауларында уруш кезиуле кёп бола тургъанлары бла байламлы, аланы ас­кер кийимлери, аз тюбеген энчиликлени айтмасакъ, бир бирге бек ушайдыла. 

Полициячыгъа къол кётюргенди

 Быйыл 11 майда ингирде 21 сагъатда   27-жыллыкъ тиширыу танышы бла Нальчикде солуу жерлеринден биринде аракъы иче болгъанды.

Табийгъатны тапландырыуда-жангы амалла

КъМКъАУ-ну «Къурулуш эм жерлени жарашдырыу» эмда «Механизация эм предприятияланы энергия бла жалчытыу» факультетлеринде «Къурулушда, табийгъатны тапландырыуда, эл мюлк производствону механизациясында инновациялы оноула» деген Битеуросей илму-сынам конференция бардырылгъанды.

Битеукъырал эришиулеге къатышхандыла

Раменский шахарда дзюдодан «Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерини саугъаларына» битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. Анга 18 жыллары толмагъан спортчула къатышхандыла, ала Россейни биринчилигинде тутушур ючюн эришгендиле.

Мария Ласицкенеде – «алтын»

Москвада «Лужники» спорт арада «Къарындашла Знаменскийлени мемориалы» башланнганды. Аны чегинде спортну 20 тюрлюсюнден эришиуле бардырыладыла, алада кеслерин 12-65-жыллыкъ 3 мингнге жууукъ атлет сынашырыкъдыла.

Россейни чемпионатында эриширикдиле

Тырныауузда, боксдан континентле аралы чемпион Доттуланы Ахматны хурметине аталып, «Россейни жашлыгъы» деген эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны субъектлеринден кючлю 100-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Ахшы хорламланы кёргюзтгендиле

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Малка элде грек-рим тутушуудан СССР-ни спорт устасы, КъМР-ни физкультура бла спортну сыйлы къуллукъчусу Сафарби Начоевни хурметине ачыкъ турнир бардырылгъанды.

Терек бахчачылыкъ

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъандыла. Ол санда бу кюнледе  алма тереклени  орнатып бошагъандыла. Саулай алып айтханда,  быйыл жемиш терекчикледен 1500 гектардан асламда салыр мурат барды.  

Аманлыкъчыла тутулгъандыла

Нальчикни прокуроруну болушлукъчусу Тимур Абазов шахарчыгъа ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди. Ол бир тюрлю законлу сылтауу болмай, аскерде къуллукъ этиуден букъгъанына ишеклик барды (РФ-ни УК-сыны 328-чи статьясыны 1-чи кесеги).

Эсепле къууандырадыла

Совет Союзну Жигити Назир Канукоевни хурметине   Нарткъалада картингден эришиуле къуралгъандыла. Алагъа бизни республикадан, Россейни талай башха субъектинден да спортчула къатышхандыла.

Тырныауузну «Цветмет» клубуну келечилери анда ахшы кёрюмдюле болдургъандыла. «Пионер» классда Башийланы Къууанч хорлагъанды, «Кадетде» биринчи жерге Салпагъарланы Адей чыкъгъанды. «Миллет юниор» классда «кюмюшню» Гюлюйланы Керим алгъанды, мында саугъалы жерге  дагъыда Жаппуланы Къурман тюшгенди. Спортчуланы тренер Шамурзов  Батай хазырлагъанды.

Кёп хата адамны кесинден чыгъады

Эл мюлк бла кюреширге тийишли жерлеге кир-кипчик тёгюу, алагъа къарамай, ханслагъа басдырып, жукъгъа жарамазча этиу не жаны бла да бек уллу проблемагъа саналады. Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы Управлениясында анга не заманда да энчи эс бурадыла.

Сабийге ненча жылындан жарайды ишлерге?

Акъылбалыкъ болмагъанлагъа урунуу келишимле 16 жылларындан башлап, бир-бирде андан алгъаракъ да тауусургъа эркин этиледи, деп ангылатадыла республиканы прокуратурасында.