Календарь событий

17 июня 2022

Регионла эки жанлы хайырлы байламлыкъла тохташдыргъандыла

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну Удмурт Республиканы Башчысы Александр Бречалов бла ишчи тюбешиулери къуралгъанды.  Аны чеклеринде сатыу алыу-экономика, илму-техника, маданият эм башха бёлюмледе байламлыкъланы тохташдырыу келишимге Къабарты-Малкъар Республиканы бла Удмурт Республиканы Правительстволары къол салгъандыла. Документде регионланы бирге ишлеулерини 20 ыздан артыгъы белгиленеди.

Къабарты-Малкъарда цифралы амалланы сингдиредиле

Петербургда бардырылгъан халкъла аралы экономика форумда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков чекленнген жууаплылыгъы болгъан  «СберТройка» биригиуню генеральный директору Валерий Матюхин бла тюбешгенди. Тюбешиуню кезиуюнде Къабарты-Малкъарны транспорт системасына жангы электрон амалланы кийириуню юсюнден сёлешиннгенди.

ТАУ АУУШЛАНЫ ЖАНЛАРЫН АЯМАЙ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Уллу Ата журт башланыр кюннге

1941 жылны кюз артында гитлерчи аскерле Украинаны жерини асламын, Белоруссияны, Молдавияны, Литваны, Латвияны, Эстонияны эм Россей Федерацияны бир-бир областьларын къолгъа этген эдиле. Душман, Ленинградны къуршоугъа алып, баш кючлерин Москваны тийрелерине жыйышдыргъанды. Аны бла бирге, къыралыбызны юч жанына ычхынып, Дондагъы Ростовну бийлегенди. Фашист командованияны «Барбаросса» планында Кавказны ууучлаугъа уллу магъана берилгенди. Ростов областьны, Краснодар эм Ставрополь крайланы кёп мирзеу берген районларын, Бакуну, Грозныйни нефть чыкъгъан жерлерин иелеселе, аскерлери, азыкъ,техникалары уа отлукъ бла толу жалчытыллыкъ эдиле. Ол себепден бургъан эдиле немислиле югга уллу кючню.

Огъурлу ишлери бла эсде къалгъанды

Алгъаракълада Яникой башында  Сарбашланы тукъум жыйылыулары бола эди. Ары жашаулары келгенле, жаш адамла, сабийле да баргъан эдиле. Абаданла бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгере олтурадыла. Бютюн да  кёп аланы  ауузларындан Магометни  аты айтылады. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам  болгъанын  билирге мен да сюйгенме.

Хыйлачыла эм санкцияла: адамны алдауда жангы амалла

Хыйлачыла жангылыкълагъа дайым къулакъ салгъанлай турадыла. Жашауда къаллай тюрлениу болса да, ала жангы алдау амал табаргъа кюрешедиле. Быйыл февраль айны ахырындан башлап, ала адамланы не бла алдаргъа кюрешгенлерини юсюнден Россейни Банкы билдиреди.

 

Казбек Коков Жер-жерлени айнытыуну фондуну таматасы бла тюбешгенди

Санкт-Петербургдагъы халкъла аралы экономика  форумну кезиуюнде  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  «Жер-жерлени айнытыуну фонду» праволу компанияны баш директору Константин Цицин бла тюбешгенди. Ала  жашау журтла-коммунал комплексни айнытыуну амалларын сюзгендиле эмда тозурагъан юйледе жашагъанланы тынгылы журтлагъа кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъанына къарагъандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы билдиргенди.

Халкъны жарыкъландырыуну баш борчха санагъандыла

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди. Патчах къырал регионлада къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары  бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна  мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди.

Миллет культура эм дин жаны бла окъутууну сорууларына эс бурулгъанды

Билим бериуню россейли академиясы «Дин культураны мурдорлары» эм «Россейни халкъларыны культураларыны мурдорлары» деген предметлени  юйретиу ишде магъаналары: «проблемала эм аланы тамамлау жолла» деген тёгерек столну онлайн халда бардыргъанды. 

Футболдан, шахматладан да зауукълу эришиуле

 «РусГидро» обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде гитче футболдан, шахматладан, чабыудан, велосипедледе учуудан эришиуле бардырылгъандыла.