Календарь событий

08 июня 2022

Солтанбекни алма тереклери

22 июнь - Эсде тутууну эмда бушуу этиуню кюню

Редакцияда  къабыргъада уллу болмагъан жасы мермер таш орнатылыпды. Анда «Коммунизмге жол» (шёндю «Заман») газетни Уллу Ата журт урушда ёлген журналистлерини атлары жазылыпдыла.  Бушуулу тизмеде Гуртуланы Къарайны жашы Солтанбекни аты да барды.  Ким эди Гуртуланы Солтанбек, къалай болду аны къадары, ол жашауда не ыз къойду? Аны юсюнден газет окъуучулагъа Къулбайланы Алий хапарлагъанды.

Багъыуну мурдору – саусузну врачха ышаныууду

Умутландыргъан жаш хирург Руслан 1990 жылны 1 июлюнда Хасауланы Хажбекирни бла Натальяны, Мусукланы Хаджимуратны къызы, юйюрлеринде туугъанды. Сабийлиги Чегемде ётгенди, анда орта школну бошагъанындан сора, усталыкъ билимни медицина жаны бла алгъанды. Ол 2013 жылда Тверьни къырал медицина институтун тауусханды. 

Айырмалыла Москвагъа барлыкъдыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюн анга  Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде грэпплингден СКФО-ну биринчилиги ётгенди. Биринчи кюнде Шимал Кавказны битеу субъектлеринден 360 спортчу къатышханды, экинчи кюн а кюйсюзге  250 чыкъгъанды. 

Адамгъа, маллагъа, жерге да заранлы хансла

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. 

Информацияны – магъанасы уллуду

Электрон устройствола, социальный сетьле, интернетде почта сервисле – была бары да бизге жашырын кёз жетдиргенлей турадыла, бизни юсюбюзден хар нени да кеслери сюйгенлерича хайырланадыла. 

Власть органланы жууаплылыкълары шарт тохташдырылады

Быйыл 1 июньдан къыралда власть органланы ишлери бла байламлы законлагъа тюзетиуле кючлерине киргендиле.