Календарь событий

20 июня 2022

Чирик кёлде – Россейни чемпионаты

Республиканы Черек районунда, Чирик кёлледе, фридайвингден Россейни чемпионаты болгъанды. 

Аты айтылгъанлай турады

Бюгюнча эсимдеди 2006 жылны кюз  арты кюнлери артыкъда ариу эдиле, кечелери уа шош, жылы. Ала башланнган сейирлик айда- сентябрьни ал кюнлеринде -ол жууукълары, ахлулары, шуёхлары, коллегалары бла бирге туугъанлы алтмыш  бир жыл болгъаныны къууанчын этген эди.

Сахна бла поэзия – ёмюрлюк сюймеклик

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы, КъЧР-ни сыйлы артисткасы Урусланы Роза 1973 жылдан бери РФ-ни СТД-сыны члениди, маданиятда жетишимлери ючюн Мечиланы Кязим атлы майдалны иесиди. Ол эки къыз ёсдюргенди, насыплы ыннады.

 

Ахшы муратлагъа элтген ышаннгылы атламла

Жыл сайын школланы тауусхан жашларыбыз бла къызларыбыз кеслерини жетишимлери бла жаланда аланы окъутханланы эмда ёсдюргенлени къууандырып къоймай, бизни да ёхтемлендиредиле. Айхай да, ол жетишим Бир къырал экзамен бла да байламлыды. Хар жолдан ЕГЭ-леде жюз балла алгъанларыбыз, аланы ол неда бу предметни жашырынлыкъларына тюшюндюргенлерибиз, юйретгенлерибиз энчи ыспасха, хурметге тийишлидиле.

Брест къала – жигитликни бла чыдамлыкъны юлгюсю

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

1941 жылда 22 июньда эрттенликде сагъат тёртде Уллу Ата журт уруш башланнганды. Иги хазырланнган эки миллион сынаулу немисли солдат, 2500 танк, 33 минг топ бла миномёт къыралыбызны юсюне айланнгандыла. Аны кюнбатыш чегини битеу узунлугъунда къызыу сермешле башланнгандыла.

Уста Музыкант, республикада биринчи ПОЛИГРАФИСТ фахмусу бла да эсде тургъан

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча эр киши болгъанды.

Хорламны таякълары Нальчикде да жанарыкъдыла

Нальчик 1945 жылда Хорламны парадыны 77-жыллыгъына аталгъан битеуроссей акциягъа къатышады. Ол аскер махтаулукъну битеу шахарларында бардырылгъанын айтырчады.

Бу сыйлы жыйылыугъа къатышханлагъа «В бой идут одни старики» кино кёргюзтюллюкдю. Ахырында уа 22 сагъатда Къозу тереклени бахчасында «Аскер махтаулукъну шахары» эсгертмени къатында аталарыбызны, аппаларыбызны, къарт аппаларыбызны жигитликлерини хурметине иллюминация къураллыкъды.