Календарь событий

22 июня 2022

КъМР-ни Башчысы наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуун бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Наркотиклеге къажау республикалы комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Жыйылыуны ишине КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Дмитрий Васильченко, республиканы министерстволарыны оноучулары, район муниципалитетлени башчылары, надзор, право сакълаучу эм кюч структураланы таматалары къатышхандыла.

Сабий клиника больница тынгылы жангыртылынады

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков сабий клиника больницаны жокълагъанды, анда бусагъатда тынгылы ремонт бардырылады. КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов бла РДКБ-ны тамата врачы Мадина Кашежева махкемени эм педиатрия службаны айнытыу планланы юслеринден хапарлагъандыла.

Минги таугъа сынамлы ёрлеучюле чыгъарыкъдыла

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къабарты-Малкъарны къыраллыгъын белгилеуню чегинде августда «Эльбрусиада – 2022» боллукъду. Анга кёре Россейни жер-жерлеринден келип, Минги таугъа бир жолгъа 100 инсан чыгъарыкъдыла.

Республиканы Правительствосу телеграм-каналында билдиргеннге кёре, «Эльбрусиадагъа» къатышыргъа заявка асыры кёп адамдан келгени себепли, бюгюнлюкде аланы саны 200-ден атлагъанды, Россейни Альпинизмден федерациясы (ФАР) бу ишге жангызда таулагъа ёрлеуден сынаулары эм ФАР-да членствосу болгъан адамла къатышырча чек салгъанды.

Ремонтну кезиуюнде талай канал ишлерик тюйюлдю

Россейни телевидение эмда радиобериулени сетини (РТРС-ни) «Къабарты-Малкъар Республиканы РТПЦ-сы» бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, аны Нальчикде, 2-чи Рабочая элде орналгъан Н-180 радиотелевидение башнясына быйыл 4 июльдан башлап 28 июльгъа дери тынгылы ремонт этилликди. 

Ата журтха кертичи болургъа ант этгендиле

22 -чи июньда Нальчикни Уллу Ата журт урушну кезиуюнде жашаууну юсюнден хапарлагъан документлени бериуню дурус кёребиз. Аны бла байламлы  белгили журналист Светлана Болотокованы  архивден алгъан материалын басмалайбыз.

Ырысхыларын, къарыуларын да аямагъандыла

Уллу Ата журт урушну жылларында Къызыл аскерге бла флотха болушуу бир да болмагъанча кенг жайылгъан эди. 

Бир классда окъугъандыла, фронтха бирге кетгендиле

Гажонланы Кёккёзню жашы Солтан-Хамит бла Чеченланы Хажини жашы Хусей бир жыл туугъандыла, ала экиси да Къашхатауну орта школунда бир классда окъугъандыла.

«Эсгериуню свечасы» битеумиллет акциягъа бурулгъанды

22 июньда Эсгериуню бла бушууну кюнюнде хар жыл да  Россейде  «Эсгериуню свечасы» битеумиллет акция бардырылады. Ол  Уллу Ата журт урушда бизни мамыр жашауубуз ючюн жанларын берген жигитлени хурметине  аталгъанды.

«Спортну аслам тюрлюлерин айнытыргъа тийишлиди»

Алгъа заманлада Пионерлени двореци (бюгюн Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ двореци) къошакъ билим берген кёп профильли учрежденияча ишленнгенди, анда Туризм эм краеведение бёлюм 1985 жылда ачылгъанды.

Биягъы эсирип

Элбрусчу, кеф болуп, машинаны рулюну артында экинчи кере тутулгъанды.

Къарындаш къабырлада асыралгъанды, аты мермер сын ташда жазылыпды

Дуния жаратылгъанлы бери да адам улу уруш къыйынлыкъгъа налат бере келеди.