Календарь событий

11 июня 2022

Майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда панкратиондан регионла аралы турнир ётгенди.

«Къабарты–Малкъар – 100» - искусствону жарыкъ байрамы

Нальчик шахарда сегизинчи июньда «Къабарты-Малкъар – 100» битеусоюз кинофестиваль ачылгъанды.

Эки жанына да хайырлыды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни ректоруну къуллугъун толтургъан Юрий Альтудов бла илму-излем иш жаны бла проректору Светлана Хаширова Тула областьда болгъандыла.