Календарь событий

01 июня 2022

"Жигит ана" атха тийишли болгъанлагъа бир миллион сом тёленирикди

Аны юсюнден бюгюн РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал  бла "Аналыкъны махтау" майдалы бла саугъаланнган юйюрле бла бардырылгъан тюбешиуде айтханды. Андан сора да ол жигит-ана деген сыйлы атны да къайтарыргъа кереклисин билдиргенди.

Математиканы искусствогъа алышханды

Къадар дегенинг алайды –   кимге тюберигин, жашауу къалай къураллыгъын алгъадан бир адам да билмейди.  Ма Аппайланы Жаухар да Къабарты-Малкъар къырал университетни физика-математика факультетин бошап, он жылдан артыкъ заманны школда устаз болуп ишлегенди.

Буруннгулу журтларыбыз

Чегем тау жамауат Чегем сууну эм аны бутакъларыны жанларында, Бахсан сууну Быллым тийрелеринде эм  Гестенти сууну  онг жагъасында орналгъанды.

Жугъутурла

Кёп жылла мындан алда «Чегем» заповедникде егерь болуп ишлегенме. Башхача айтханда, кийик жаныуарлагъа къалауурлукъ этгенме. Хар къалауурну кесини жери бар эди.

Тюрк халкъына белгили «Тейри»

Кавказда жашагъан миллетлени юслеринден кенг магъаналы тарых иш жазгъан белгили тарыхчы, этнограф алим Леонид Иванович Лавров (1909−1982) малкъарлыла бла къарачайлыла тюрк халкъладан болгъанларына шагъатлыкъгъа башхалада болмагъан «тейри» деген сёзню келтиреди.

Ата-ана жууаплылыкъларын эсгертгендиле

Сабийлени сейирлерин къоруулауну хакъла аралы кюнюне жоралап, Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясы «Сюд приставла – сабийлеге» деген тёрели акцияны башлагъандыла.

Губуладан сакъланыр амал бармыды?

Бу айда губула тирилип башлагъандыла. Ала энцефалит, боррелиоз дегенча аллай бек къоркъуулу аурууланы жаяргъа боллукъдула. Быллай ауруула адамны ич органларына, мыйысына уллу хата саладыла, сакъат этерге, теренине кетселе уа – ёлтюрюрге окъуна боладыла.