Календарь событий

02 июня 2022

Ипотеканы хайырланнганла асламыракъдыла

Быйыл биринчи апрельге чыгъарылгъан  эсеплеге кёре, банкланы кредит  бохчалары 68 миллиард сомгъа жетип келеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 21,4 процентге кёпдю.

Жерде таугъа, кёкде жулдузлагъа аты аталгъанды

Холамханланы Сахайны къызыны- Аналаны Тамараны юсюнден  озгъан заманда айтыргъа арталлыда сюймей эдим, алай не амал…

Узакъ ёмюрлю болур ючюн – ичгини къояргъа

Швецияны Каролин институтуну алимлерини тинтиулерине кёре,  ичгини ахырысы бла къоюу адамны жашауун 28 жылгъа узун этерге боллукъду.   Экспертле 20 жылны ичинде Данияда, Финляндияда бла Швецияда ичгичилени жашауларыны узунлукъларын тинтгендиле.

Хакъсыз процедуралагъа барып, борчлу болмазча

Бир ауукъ заман мындан алгъа: «Косметикабызны кёргюзтюрге сюебиз, косметологубуз теригизни тинтип, сизге жараулусун сайларгъа болушурукъду, ол хакъсызды, жангызда биргегизге паспортугъузну ала келигиз», - деп сёлешедиле.

Халкъыбызны эм буруннгу къыйматлары

Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди,  Аллахдан келген къудуретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашаргъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды).

Бир бирге хурмет этиу – къоркъуусузлукъну себеби

«Жаяу адам. Жаяу ётерге жарагъан жер» энчи жумушланы кезиуюнде жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары жорукълагъа беш жюзден артыкъ бузукълукъну ачыкълагъандыла.

Потребкооперация деген амал - ол неди?

Банкланы бёлюмлери хар элде да не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн, адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле.

Игилени санында

Боташланы Ибрагимни жашы Хасан 1951 жылда Киргизияда Къара-Суу элде туугъанды. Кёчгюнчюлюкден къайтханда, аны атасы – Жарахматны жашы Ибрагим, белгили малкъар поэт, драматург Боташланы Иссаны туугъан къарындашы, сабийлери, юй бийчеси Журтубайланы Зулейха бла биринчи Бахсан районну Псычох элинде тохтайды.

Полициячыгъа къол жетдиргенди

Быйыл 15 мартда Россейни МВД-сыны Зольск районда бёлюмюню участка уполномоченныйине Малкада жашагъан инсан жамауат тынчлыкъны бузгъаныны, кесин тапсыз жюрютгенини юслеринден бирдирилгенди.