Календарь событий

18 июня 2022

Зауукълукъ ала, саулукъларын да кючлендире

Тырныауузну Совет Союзну Жигити В.Г. Кузнецовну атын жюрютген 6-чы номерли орта мектебинде июньну аллындан башлап «Горные ручейки» деген кюндюзгю лагерь ишлейди. 

«Халкъыбызны маданият жашауундан кёпле хапарлы болсала сюеме»

РФ-ни Искусствоведлерини ассоциациясыны бизни республикада бёлюмюню башчысы, белгили  искусствоведибиз Аппайланы Жаухар алгъаракълада юбилейин белгилегенди.