Календарь событий

05 июня 2022

Аны къол ызы энчиди

Къудайланы Азизни жашы Иссаны республиканы жамауаты иги таныйды. Аны къол ишлерини ызы энчиди. Аланы кёрмючледе кёрсенг, жылыуларындан билесе Исса этгенин. 

Школчуланы низамлы юйретирге да уллу эс бурулады

Тиширыула асламысында гуманитар усталыкъланы сайлайдыла. Бызынгыда ёсген  Аттоланы Хасымны къызы Юляны уа жюреги математикагъа тартханды.

Бир болсакъ, биз хорларыкъбыз

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Бизни кючюбюз бирликдеди» деген аты бла автопробегни ахыргъы кезиую ётгенди. Ол Башкъортостанда Кумертау шахарда башланып, Уфада, Волгоградда, Махачкъалада, Грозныйде эм Нальчикде баргъанды. Анга аскер къазауатланы ветеранлары эм аскерде сакъатлыкъ алгъанла къатышхандыла.