Календарь событий

21 июня 2022

Билим бериуге, жарашдырыучу предприятиялагъа да себеплик эте

«Россети Шимал Кавказ» компания социал магъаналы объектлени кесини электрокюч инфраструктурасына къошуугъа энчи эс бурады. Андан билдиргенлерича, бизни республикада ишлене тургъан орта школну къурулушу баргъан жерни ала кёп болмай 50 кВт электрокюч бла жалчытхандыла.

Тарых магъаналы ангылаула бла байламлыкъ, буруннгудан келген адет-тёрелерибизни тамырлары

Малкъар халкъ ёмюрлени теренинден келген тюрк халкъ болгъаны баямды.

Полициячыны басаргъа умут этгенди

Прохладначыгъа право низамны сакълаучугъа зорлукъ сынатханына ишекликде терслеу материалла ачылгъандыла.

Саусузлагъа багъыуну сайлагъанды

 Хирург Гюлюйланы Фозия Лашкута элде Махтини бла Галинаны юйюрлеринде туугъанды. Школну къоншу элде Жанхотияда алтын майдалгъа тауусханды, ызы бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетин къызыл диплом бла бошагъанды.

Байламлыкъланы икючлендирирге таукелдиле

  Кавказ.РФ  биригиуню директору Хасан Тимижев  бла  Россейни  экология  операторуну таматасы  Денис Буцаев  Петербургдагъы  XXV халкъла аралы экономика форумда байламлыкъда ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла. 

Таулу ашларыбыз

Бизни ата-бабаларыбыз жашауларын малчылыкъ бла байламлы этип келгендиле. 

Оююнларыбыз унутулмасынла

Бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле. Кертиси бла да, шёндюгюлени асламы бир бирлерине тюбеселе окъуна, 10 минутдан телефонларына аралып, кеслерин къайры келишдирирге билмей тебирейдиле. Бир 20 жыл алгъа окъуна хал иги да башха эди. Сора бир ненча ёмюрню алып къарасагъ а, бютюнда сейир болгъанды бизни ата-бабаларыбызны жашаулары.

Жыйырма экинчи июньну эсгере

Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти Гуртуланы Салих иги кесек заманны газетде жууаплы секретарь эм баш редакторну орунбасары болуп ишлеп тургъанды. Атасы Солтанбек, Уллу Ата журт урушха кетип, андан къайтмай къалгъанды. Бюгюн Гурту улуну 1941 жылда 22-чи  июньда башланнган уруш бла байламлы эсгериулерин басмалайбыз.