Календарь событий

10 июня 2022

Эл мюлкде уруннганланы ышаннгылы таянчагъы

Газетни корреспондентине Къабарты-Малкъар Республикада Россельхозбанкны бёлюмюню таматасы Алим Сокуров билдиргеннге кёре, арт жыллада финанс учреждение регионда бир ненча инвестиция проектни жашауда бардырыргъа себеплик этгенди. Сёз терек бахчачылыкъны бла тахта кёгетлени ёсдюрюуню юсюнден барады. 

«Вольфрамны бла молибденни кесибизде чыгъарыу - импортну алышындырыуну бир кесегиди»

Россейни экономиканы айнытыу министри Максим Решетников, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, «Кавказ.РФ» корпорацияны баш директору Хасан Тимижев эмда «Ростех» ГК-ны келечилери Тырныауузда жер тюбюнде хайырлы металланы чыгъарып башлауну онгларын сюзгендиле.

«Игиликге жаратылгъан Къарачай!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден бириди.

Осетинли суратчы Жангоразланы Ахыя хажини суратын ишлегенди

Шимал Осетиядан художник Вадим Каджаев бу кюнледе Малкъарда белгили дин къуллукъчу Жангоразланы  Ахыя хажини суратын ишлеп бошап, аны халкъгъа баям этгенди.

Тышына кетерге сюймегенди этген оноууна сокъуранмагъанды

Умутландыргъан гёжеф Шауаланы Малик  эркин тутушууда жетишимлери бла белгилиди. 

 

Сугъарылгъан жерлени санын кёбейтирге алланып

Кёп болмай Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  мелиорация системаны  айнытыргъа эл мюлкде къармашханлагъа  сегиз жылгъа 152 миллион сом ёнкюч бергенди. 

Чыдамлы, къыйынлыкълагъа бойсунмагъан, жигер Кари

Бир жол эрттегили шуёхум Аминатха тюбеп къалама. 

Ипотеканы, башха кредитлени да алыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарда энчи предпринимательлеге, предприятиялагъа эмда организациялагъа быйыл биринчи кварталда берилген кредитлени ёлчеми 3,5 миллиард сомдан атлагъанды.

Музыканы юсю бла туугъан жерни тарыхына сюймекликни кючлей

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына атап, республиканы Жамауат палатасы, Тиширыуланы союзу бла Маданият фонду жаш жырчыланы араларында «Сени жырлайма, туугъан жерим» деген эришиуню бардыргъандыла.         

Камчаткадан келип да сынагъандыла кеслерин

Бу кюнледе Нальчик шахарда къатыш аскер тутушуудан - ММА-дан –юйрениу-жарау эришиуле ётгендиле.

Къабарты-Малкъарны вузларында бюджет жерле кёбейирикдиле

Россейли вузла эм аланы филиаллары къагъытланы жангы окъуу жылгъа алыу бла байламлы ишге хазырдыла, ол кампания 20-чы июньдан кеч къалмай башланырыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенко билдиргенди.