Календарь событий

06 июня 2022

Элбрус райондан

Бу кюнледе Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытхан комплексли арасында солугъан абадан адамланы араларында кёчгюнчюлюкню сынагъанла, урунууну ветеранлары эм сабийликлери Уллу Ата журт урушну кезиуюне тюшгенле да бардыла.  

Ишчи байламлыкъланы кючлендире

Бу кюнледе Россейни бла Къытайны регионла аралы эмда чекле къатларында байламлыкъла, сора энчи экономика тийреле жаны бла ишчи къауумуну кенгеши видеоконференция халда бардырылгъанды.

Казбек Коков Ингушетия Республиканы къууанчларына къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Магасда Ингушетия Республика къуралгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы ишлеге къатышханды. 

Балаланы Хас-Магометде - «алтын»

Коми Республиканы Сыктывкар шахарында Россейни ауур атлетикадан 23 жыллары толмагъан гёжефлени араларында биринчилиги бардырылгъанды. 

Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектге кёре, подряд организация  Сога улу  бла Лесная орамлагъа тынгылы ремонт этип башлагъанды. 

Китап хана жангы излемлеге келиширикди

Тырныауузда  «Культура» миллет проектге кёре Отарланы Керим атлы китап ханагъа тынгылы ремонт этиле турады.

Таулуну терен акъыллылыгъын ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип, малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын чертгендиле. Таулуланы ол шартларын ала кеслерини Кавказгъа жолоучулукъларыны юсюнден эсгериулеринде ачыкълагъандыла. Ала жаланда кёзбау сёзле болмагъанларына уа халкъыбызны фольклору, кёлден чыгъармачылыгъы да шагъат этедиле. Малкъарлыла жашауда тенгликге, кертичиликге, адепге бла намысха къаллай магъана бергенлерини юсюнден бу сизге деп сайлагъан тизгинле айтадыла. Алада жаз тилге, лакъырдагъа бла чамгъа не заманда да жер табылгъанды.

 

Файгъамбарны ахыр хажилиги

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Бызынгыны тарыхлы жери

Бызынгыны жеринде адамла бурун заманладан бери жашайдыла. Мында къыпчакълыла да болгъанларына ийнандыргъан шартла тюбейдиле. Баджанак, бадзанаг, базанаг эм бызынгы дегенлени бир  бирге ушагъанлары да бошдан тюйюлдю дерчады. Бу жамауатха Малкъардан, Холамдан, Чегемден адамла да къошулуп тургъандыла, бызынгылыла да кёчюп кетгендиле бирси ауузлагъа. Алай эмда уллу кёчюу а 18-чи ёмюрде Бахсан ауузгъа эди. Бу материалда философия илмуланы кандидаты, тарыхчы Жангуразланы Мухамаматны тинтиу шартларын хайырланабыз.

Милицияны подполковниги

Заман дегенинг алай терк барады, бирде айла бир ыйыкъча ётедиле. Хар кезиуню уа кеси жигитлери: урунууда, башха бёлюмледе алчыла. Заман озгъанлыкъгъа, аланы  ахшы ишлери уа эсден кетмейдиле.

Къабарты-Малкъарда жаз башы сабан ишле бошалгъандыла

Республиканы муниципал къуралыулары билдиргенлерине кёре, быйылгъы жылда алгъадан жарашдырылгъан планла бла жазлыкъ битимлени урлукълары 223 минг гектарда салыннгандыла, ол кёрюмдю былтырдан эсе тёрт процентге асламды.

Инсанланы тилеклери ыразы этилликди

Шабарт кюн КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанланы бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди.