Календарь событий

14 июня 2022

Сабийлеге - магъаналы дерс

«Каббалкэнерго» компанияны ишчи жерде къоркъуусузлукъгъа юйретиучю Батчаланы Ирина, Нальчикде «Тейри къылыч» сабий реабилитация арада дерс бардыргъанды. 

Тау тёппеге Кугультиновну атын атаргъа чакъыргъанды

Эсигизде эсе, бир жыл мындан алгъа КъМР-ни Альпинизм, таугъа ёрлеу эм спорт туризмден федерацияны таматасы Ёлмезланы Абдул-Халимни болушлугъу бла Къалмукъ Республиканы Башчысы Бату Хасиков Минги тауну тёппесине кётюрюлген эди. 

Чегемде дзюдодан секция ачылгъанды

Муниципал власть органланы, дзюдону айнытыу «Локомотив» обществону регионда бёлюмюню, Россейли темир жолланы (РЖД) себепликлери бла Чегемни 5-чи номерли школунда дзюдодан секция ишлеп башлагъанды.

Кавказ халкъланы тёрели культураларында тюрлениуле билимни жайыудан башланнгандыла

Кавказны халкълары Россейге къошулгъанлары бла Къабартыда бла Малкъарда уллу тюрлениуле башланнгандыла: административ, политика, сюд, культура, билим бериу, илму, интеллигенцияны хазырлау эм башха сфералада да.

«Тепсеу искусство – мени жаным, жюрегимди»

Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз балетмейстер-хореограф Жаболаны Анжеликады.

Хатаны сылтауу - уллу кёллю болуу

Юсюбюздеги жылны аллындан бери республикада эсепге 511 от тюшюу алыннганды.

Кюйсюз душманны жерин тапдырыргъа къызына

   Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

 

Бушуулу, къууанчлы рольланы да бирча уста ойнагъанды

КъМР-ни халкъ артисти эм сыйлы Бачиланы Мухамбийни жашы Ахмат дуниясын алышса да, аны таныгъанланы эслеринде жашап турады.

Инсанланы тилеклерин эсепге алгъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла ыйыкъ сайын бардырыучу приёмун ётдюргенди.

Жашауну таркъаймазлыкъ байлыгъы

Жайны исси кюнлеринде адамла сууну аслам ичедиле, бир къауумла уа мардадан да оздуруп. Сууну адамны жашауунда магъанасы къаллай бир болгъаныны юсюнден медицина илмуланы кандидаты, Халкъланы шуёхлукъларыны россейли университетини медицинада ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла нутрициология факультетини клиника кафедрасыны доценти Людмила Карушина оюмун айтханды.