Календарь событий

19 июня 2022

Жамауат биригиулени кенгешчи къаууму сайланнганды

 КъМР-ни Жамауат палатасында Коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) советини  жыйылыуу ётгенди.   

«Амалсызлагъа эс тапдыралсам, къууанама»

Хирург Кючменланы Музафарны жашы Мустафаны юсюнден жазаргъа деп къолума къаламны алгъанымда, белгили орус жазыучу Антон Чеховну бу сёзлери эсиме тюшгендиле: «Бу усталыкъны сайлагъан адамны  жюреги  басымлы, ниети таза, акъылы, саулугъу да кючлю болургъа керекдиле».