Календарь событий

12 июня 2022

Къарыусуз юйюрлени къайгъысын кёре

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле.

Билим бериуде алгъыннгы сынаугъа къайтырбызмы?

РФ-ни илму эм бийик билим бериу министри Валерий Фальков 24 майда Россей бийик билим бериуде Болон системадан чыгъарыгъын эм ол жаны бла кесине келишген амалны жарашдырлыгъын айтханды. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Россейни кюню бла алгъышлауу

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!